ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพิจารณาคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร : 15000000-2640

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปราณิศา นีระพล โทร.3369

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้รับการพิจารณาและส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้การดำเนินคดีปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.1 กฎหมาย เป้าหมายที่ 7.1.1 กรุงเทพมหานครมีกฎหมายข้อบัญญัติ และระเบียบต่างๆ ที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการ และจัดบริการสาธารณะ เป้าประสงค์ที่ 7.1.1.2 หน่วยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการดำเนินงานและให้บริการแก่บุคลาการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดี กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร ส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

คดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

เดือนกันยายน 2564 มีคดีปกครองรวมทั้งหมด 20 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจำหน่ายคดี ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน เมษายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2556/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 121/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.2/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำ ที่ 352/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำ ที่ 1837/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 15/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2671/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 943/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.7/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2099/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 1711/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :คำฟ้องในคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีหลายประเด็น ซึ่งนิติกรสำนักเทศกิจต้องตรวจสอบประเด็นตามคำฟ้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำคำชี้แจงและเอกสาร พร้อมตรวจสอบคำชี้แจงให้ครบถ้วนในทุกประเด็น และจัดส่งให้พนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างคดี ซึ่งมีระยะเวลาจำกัดตามคำสั่งศาล ตลอดจนนิติกร สำนักเทศกิจ จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขยายระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาล และมีปัญหาอุปสรรคในการประสานงานในการจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริง และเอกสาร ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

เดือนสิงหาคม 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 2 เรื่อง เรื่องเดิม 18 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 20 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจำหน่ายคดี ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน เมษายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2556/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 121/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.2/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำ ที่ 352/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำ ที่ 1837/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 15/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2671/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 943/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.7/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2099/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 1711/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-21)

80.00

21/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 2 เรื่อง เรื่องเดิม 16 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 18 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจำหน่ายคดี ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน เมษายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2556/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 121/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.2/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำ ที่ 352/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำ ที่ 1837/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 15/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2671/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 943/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.7/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 2 เรื่อง เรื่องเดิม 14 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 16 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจำหน่ายคดี ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน เมษายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2556/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 121/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.2/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำ ที่ 352/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำ ที่ 1837/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 มีทั้งหมด มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 15/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2671/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-23)

70.00

23/05/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 5 เรื่อง เรื่องเดิม 9 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 14 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจำหน่ายคดี ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2556/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 121/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.2/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. คดีหมายเลขดำ ที่ 352/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. คดีหมายเลขดำ ที่ 1837/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-28)

65.00

28/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 2 เรื่อง เรื่องเดิม 7 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจำหน่ายคดี ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2917/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-23)

60.00

23/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 1 เรื่อง เรื่องเดิม 6 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2460/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

19/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 2 เรื่อง เรื่องเดิม 4 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำ ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 1 เรื่อง เรื่องเดิม 3 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2564 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2658/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-25)

30.00

25/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 1 เรื่อง เรื่องเดิม 2 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2243/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำ ที่ 2182/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำ ที่ 2376/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นิติกรรับเรื่อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พิจารณาและตั้งประเด็นพิพาท
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือส่งต้นฉบับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ / ทำใบมอบอำนาจให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ / ทำใบมอบอำนาจให้พนักงานอัยการ แก้ต่างคดี
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานครเพื่อแก่ต่างคดีและมอบอำนาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบอำนาจในการแก้ ต่างคดี
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมิน ผลและรายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2640

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2640

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-2002

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและส่งไปยัง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติแก้ต่างคดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **