ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ : 17000000-2925

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2560)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฉัตรฐชาญ พุ่มงาม หมายเลขภายใน 3164 023541237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้ 2 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ การปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime 3 เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอก 4 เพื่อปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่เป็นระบบใหญ่ได้ 5 เพื่อเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 6 เพื่อให้บริการประชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้ 2 ปรับปรุงระบบบริหารการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ ปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtimeได้ 3 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอกได้ 4 ประปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่เป็นระบบใหญ่ได้ 5 เชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 6 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพเพื่อให้บริการประชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2017-09-01)

100.00

1/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2017-08-01)

98.00

1/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2017-07-06)

98.00

6/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2017-06-06)

98.00

6/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2017-05-01)

98.00

1/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2017-04-03)

98.00

3/4/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2017-03-02)

97.00

2/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2017-02-01)

95.00

1/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1 และ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2017-01-05)

90.00

5/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 เพื่อตรวจรับสภาพงาน พร้อมผู้ควบคุมงานตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2016-12-01)

80.00

1/12/2559 : ยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตั้งห้องแล้วเสร็จ 9 ศูนย์ พร้อมเชื่อมโยงระบบสัญญาณกล้องฯ โดยศูนย์ที่เหลือดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ ในศูนย์ โดยเร่งปรับปรุงห้อง พร้อมติดตั้งงานระบบ และอุปกรณ์แสดงผล อีก 3 ศูนย์ (บางคอแหลม ราชเทวี ห้วยขวาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2016-11-01)

70.00

1/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตั้งห้องแล้วเสร็จ 4 ศูนย์ (เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตจตุจักร) พร้อมเชื่อมโยงระบบสัญญาณกล้องฯ โดยศูนย์ที่เหลือดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ ในศูนย์ โดยเร่งปรับปรุงห้องอีก 8 ศูนย์ พร้อมติดตั้งงานระบบ และอุปกรณ์แสดงผล

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาถูกระงับเข้าพื้นที่ของเขตบางคอแหลม และปัญหาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเขตราชเทวี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2016-10-18)

50.00

18/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตั้งห้องแล้วเสร็จ 4 ศูนย์ (เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตจตุจักร) พร้อมเชื่อมโยงระบบสัญญาณกล้องฯ โดยศูนย์ที่เหลือดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ ในศูนย์ โดยเร่งปรับปรุงห้องอีก 8 ศูนย์ พร้อมติดตั้งงานระบบ และอุปกรณ์แสดงผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-2925

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-2925

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0679

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและบำรุงระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **