ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3167

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกฤษฎิ์ ณ ลำพูน 023541237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุดประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระยะที่ 1 ดำเนินงานแล้วเสร็จปลายปี 2556 สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย สวนสาธารณะ 26 สวน ศูนย์กีฬา 8 ศูนย์ และห้องสมุดประชาชน 10 ห้องสมุด รวมจำนวนกล้องทั้งสิ้น 1,440 กล้อง เพื่อให้การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุดประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนของคนกรุงเทพมหานคร แหล่งพัฒนาความรู้ของเยาวชน และสถานที่ออกกำลังกายตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆได้ โดยระบบจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลภาพ ณ ห้องควบคุมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของแต่ละสถานที่ ซึ่งจะมีการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง ๓๐ วัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานครประกอบด้วย สวนสาธารณะ 15 สวน รวมจำนวนกล้องทั้งสิ้น 460 กล้อง

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสวนสาธารณะ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน ๓.๒ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ภายในบริเวณสวนสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้ โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี ๓.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในบริเวณสวนสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานครรวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งกล้อง CCTV สวนสาธารณะ 26 สวน ศูนย์กีฬา 8 ศูนย์ และห้องสมุดประชาชน 10 ห้องสมุด รวมจำนวนกล้องทั้งสิ้น 1,440 กล้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-23)

100.00

23/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-08-29)

75.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-26)

70.00

26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-26)

65.00

26/6/2562 : ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ 14 - 24 มิ.ย 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-27)

60.00

27/5/2562 : ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ 14 - 24 มิ.ย 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-30)

55.00

30/4/2562 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-31)

50.00

31/3/2562 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2019-02-18)

42.00

18/2/2562 : อยู๋ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบดำเนินการขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-11)

40.00

11/2/2562 : อยู๋ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบดำเนินการขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-01-31)

15.00

31/1/2562 : อยู๋ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบดำเนินการขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-30)

10.00

30/12/2561 : อยู๋ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบดำเนินการขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-30)

5.00

30/11/2561 : เห็นชอบรายละเอียด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และ คณะกรรมการราคากลาง วันที่ 10 ตค 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงาน
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:บันทึกข้อมูลในระบบ e-gp
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
:7%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนออนุมัติผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3167

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3167

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0778

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **