ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง : 17000000-3168

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอำนวยไชย อู๋ไพจิตร 023541237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกๆ ด้านและเป็นเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งการแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สินชาวกรุงเทพมหานครเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการกรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อใช้ในกิจการแก้ไขปัญหาการจราจร และรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการวางเป้าหมายในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจะขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการควบคุม จัดการ และบริหารจุดเสี่ยงและความปลอดภัย การขยายการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบริเวณสถานที่สำคัญ ๆ ที่ให้บริการประชาชนเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชุมนุมชน และจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริเวณสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนพลุกพล่านเช่น ชุมชน ซอยหรือพื้นที่อันตราย เป็นต้น ทำให้ก่อเกิดความเสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และมีการกระจายตัวครอบคลุมอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครยากต่อการควบคุมดูแล จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ระดับความละเอียด 960H และ 1080P พร้อมกัน ณ จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุม ซึ่งจะทำให้ระบบควบคุมและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบรับทราบสถานะการทำงานของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ (DVR) ได้ตลอดเวลา หากเกิดความชำรุดหรือการทำงานที่ผิดปกติ จะสามารถทราบเหตุขัดข้องของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ (DVR) ได้ทันที และบริหารจัดการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระบบที่เกิดความชำรุดหรือผิดปกติ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการชำรุดขัดข้องของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ (DVR) สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 2.2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรมบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง และนำภาพเหตุการณ์ต่างๆ จากการการบันทึก ไปเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบการดำเนินคดี 2.3 เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 2.5 เพื่อเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุม ซึ่งจะทำให้ระบบควบคุมและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบรับทราบสถานะการทำงานของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ (DVR) ได้ตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ป้องปรามและติดตามการก่อเหตุอาชญากรรม การก่อวินาศกรรม และสามารถใช้สังเกตการณ์ด้านการจราจรได้ 3.2 สามารถเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 3.3 สามารถเฝ้าระวัง ป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรมบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง และสามารถตรวจสอบภาพเหตุการณ์ต่างๆ จากการการบันทึก และนำไปเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบการดำเนินคดีได้ 3.4 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้นได้ 3.5 สามารถทราบเหตุขัดข้องของระบบอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ (DVR) ได้ตลอดเวลา และสามารถบริหารจัดการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระบบที่เกิดความชำรุดหรือผิดปกติ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการชำรุดขัดข้องของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างรวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-23)

100.00

23/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-08-29)

75.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-26)

70.00

26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-26)

65.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-27)

60.00

27/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-30)

55.00

30/4/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-31)

50.00

31/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-02-18)

20.00

18/2/2562 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-01-31)

15.00

31/1/2562 : เห็นชอบราคากลาง (10 มค 62) เผยแพร่ TOR และร่างประกาศ (10-15 มค 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-30)

10.00

30/12/2561 : ราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-30)

5.00

30/11/2561 : เห็นชอบรายละเอียด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงาน
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:บันทึกข้อมูลในระบบ e-gp
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
:7%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนออนุมัติผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0778

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **