ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2020) : 17000000-3294

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวเกศินี วรกระมล ต่อ 3121

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรง เป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางยังพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กรุงเทพมหานครจึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกรุงเทพฯ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) มาใช้รองรับปริมาณและความต้องการการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง (Non-Motorized Travel) และมาร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง จอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในปี ๒๕61 สำนักการจราจรและขนส่ง จึงเห็นควร ที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน ขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day” ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ที่เมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์บางส่วน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง บรรเทาปัญหาจราจร และตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ต่อไป

17120200/17120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับประชาชน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ นอกจากรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้จักรยาน การเดิน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง และบรรเทาปัญหาการจราจร 3. เพื่อสร้างการรับรู้ในนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 จำนวน 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ 3.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2018 จำนวน 5,000 แผ่น 3.2 บริหารจัดการทำข้อมูล และออกแบบสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านทาง Facebook ระยะเวลา 3 เดือน 4. ดำเนินการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน จำนวน 250 ชุด และสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายงาน จำนวน 5 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-22)

10.00

22/09/2563 : สำนักงบประมาณขอให้ หน่วยงานปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-17)

10.00

17/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณฯ ให้ชะลอการขอเงินงวด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยัน

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงบประมาณฯ ให้ชะลอการขอเงินงวด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-08)

20.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลการจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2020)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-23)

15.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจ้ดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-12)

15.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-11)

10.00

11/3/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ประมาณราคา และราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-03)

5.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 (ดำเนินการโครงการเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 (ดำเนินการโครงการเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 (ดำเนินการโครงการเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 (ดำเนินการโครงการเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ประมาณราคา และราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติร่าง TOR ประมาณราคา และราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการตามสัญญา
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจรับงานเบิกจ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0836

ตัวชี้วัด : 8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 125.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

95 / 100
4
125.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **