ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจัดทำโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร : 17000000-3299

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวเกศินี วรกระมล ต่อ 3121

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองนโยบายและแผนงาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร งานนโยบายและแผนงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รายการค่าจัดทำโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วในการขับขี่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ฯลฯ โดยรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำโปสเตอร์ขนาด 50 x 70 ซ.ม. ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดความหนาไม่น้อยกว่า 230 แกรม พิมพ์ระบบออฟเซ็ท พิมพ์สี่สี เคลือบยูวี รูปแบบละ 1,500 แผ่น จำนวน 4 รูปแบบ รวม 6,000 แผ่น เน้นเรื่องปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วในการขับขี่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณารูปแบบโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมาณการ และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมาณราคา และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0836

ตัวชี้วัด : 8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **