ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก : 17000000-3301

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวประภาวดี วชิรพุทธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาคทฤษฏี สอดคล้องกับการเรียนการสอนด้านการจราจร และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในภาคปฎิบัติของนักเรียน ได้รับแบบอย่างวัฒนธรรมที่ดีบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ช่วยลดการสูญเสียอันเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร สามารถสร้างวัฒนธรรมจราจรแบบยั่งยืนต่อไปได้

17120100/17120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและเป็นการกวดขันวินัยผู้ใช้รถใช้ถนน 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฏและวินัยจราจร รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันแก่ผู้เข้าอบรม 3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและประชาชนในชุมชน 4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

เป้าหมายของโครงการ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 รุ่นละ 300 คน จำนวน 6 รุ่น จำนวน 1,800 คน 2. ครูผู้ควบคุมนักเรียน 3 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 18 คน 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ 4 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 24 คน 4. วิทยากร 8 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 48 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-21)

10.00

21/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้การอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากไม่ได้อนุมัติเงินประจำงวด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-08-13)

35.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ทำให้อาจยกเลิกโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ทำให้อาจยกเลิกโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-13)

35.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-08)

35.00

08/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรันโคโรน่า (โควิค 2019) อาจทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรันโคโรน่า (โควิค 2019) อาจทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-13)

30.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) อาจทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) อาจทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-04-27)

27.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (โควิค 19) อาจทำให้การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (โควิค 19) อาจทำให้การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-04)

25.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 590,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-13)

20.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นขอเสนอ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง เพื่อประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่่ระหว่างรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้าง ขออนุมัติจ้าง ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้าง ขออนุมัติจ้าง ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์การเรียนรู้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์การเรียนรู้
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดประชาสัมพันธ์โครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0849

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
86.15

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **