ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงเส้นทางจักรยานถนนบางขุนเทียนชายทะเล ช่วงคลองสนามชัย - สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ ความยาวประมาณ 7.00 กม. : 17000000-3302

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายโอราฬ ยอดสูงเนิน ต่อ 3195

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดแนวทางของการใช้จักรยานเป็น 3 ประเภท ดังนี้ เพื่อการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งจากแนวโน้มการใช้จักรยานพบว่าประชาชนนิยมการใช้จักรยานเพื่อการสันทนาการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนบางขุนเทียนชายทะเล เป็นหนึ่งในเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้จักรยานในการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย และเป็นเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้จักรยาน

17120400/17120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการบำรุงดูแลรักษาเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ - เพื่อสนับสนุนและเพิ่มจำนวผู้ใช้จักรยานและทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในกลุ่มผู้ใช้จักรยาน - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ

เป้าหมายของโครงการ

เส้นทางจักรยานในถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณให้ยกเลิกโครงการฯ เพราะสำนักการโยธาได้รับงบประมาณกลางปี2563 ให้ดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-10)

0.00

10/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สนย.จะดำเนินการปรับปรุงถนนพร้อมเส้นทางจักรยานบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-13)

25.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3302

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3302

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0869

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **