ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) : 17000000-3306

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิชัย เพิ่มเกียรติขจร ต่อ 3180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณบริเวณโดยรอบ โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชุมชน กลุ่มกรุงเทพใต้ 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-12)

100.00

12/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.15 (2020-02-07)

92.15

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. ความคืบหน้างานติดตั้ง - เขตคลองเตย 25 จุด ( เสร็จแล้ว 21 จุด ) - เขตวัฒนา 22 จุด ( เสร็จแล้ว 16 จุด ) - เขตสาทร 11 จุด ( เสร็จแล้ว 11 จุด ) - เขตบางคอแหลม 15 จุด ( เสร็จแล้ว 15 จุด ) - เขตบางนา 55 จุด ( เสร็จแล้ว 55 จุด ) - เขตบางรัก 18 จุด ( เสร็จแล้ว 18 จุด ) - เขตปทุมวัน 11 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตพระโขนง 9 จุด ( เสร็จแล้ว 9 จุด ) - เขตยานนาวา 27 จุด ( เสร็จแล้ว 27 จุด ) - เขตสวนหลวง 7 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด ) 2. ความคืบหน้าการเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง 58/200 - เขตคลองเตย 25 จุด ( เสร็จแล้ว 9 จุด ) - เขตวัฒนา 22 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตสาทร 11 จุด ( เสร็จแล้ว 5 จุด ) - เขตบางคอแหลม 15 จุด ( เสร็จแล้ว 9 จุด ) - เขตบางนา 55 จุด ( เสร็จแล้ว 0 จุด ) - เขตบางรัก 18 จุด ( เสร็จแล้ว 14 จุด ) - เขตปทุมวัน 11 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด ) - เขตพระโขนง 9 จุด ( เสร็จแล้ว 2 จุด ) - เขตยานนาวา 27 จุด ( เสร็จแล้ว 0 จุด ) - เขตสวนหลวง 7 จุด ( เสร็จแล้ว 5 จุด ) 3. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า -เขตคลองเตย อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 64/69 จุด -เขตยานนาวา ชำระค่าบรรจบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 44/44 จุด -เขตบางกะปิ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 22/36 จุด -เขตบางนา อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 48/51 จุด 4. รายงานการไฟฟ้าออกตรวจจุดติดตั้ง -เขตบางกะปิ อยู่ในขั้นตอนออกตรวจ 20/36 จุด -เขตยานนาวา อยู่ในขั้นตอนออกตรวจ 26/44 จุด -เขตคลองเตย อยู่ในขั้นตอนออกตรวจ 20/69 จุด -เขตบางนา อยู่ในขั้นตอนออกตรวจ 41/51 จุด 5. รายงานการไฟฟ้าบรรจบกระแสไฟฟ้า -เขตยานนาวา อยู่ในขั้นตอนบรรจบไฟ 10/44 จุด ช้ากว่าแผน 6.00 % สาเหตุที่ล่าช้า : - การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง ล่าช้ากว่าแผน - การบรรจบไฟฟ้า ล่าช้ากว่าแผน - จุดติดตั้งใต้ดิน มีการขุดเจาะ เซาะร่อง ระยะไกล และต้องมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนกลางมาคุมงาน (14 จุด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.24 (2020-01-07)

75.24

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. ความคืบหน้างานติดตั้ง - เขตคลองเตย 25 จุด ( เสร็จแล้ว 15 จุด ) - เขตวัฒนา 22 จุด ( เสร็จแล้ว 15 จุด ) - เขตสาทร 11 จุด ( เสร็จแล้ว 11จุด ) - เขตบางคอแหลม 15 จุด ( เสร็จแล้ว 15 จุด ) - เขตบางนา 55 จุด ( เสร็จแล้ว 55 จุด ) - เขตบางรัก 18 จุด ( เสร็จแล้ว 17 จุด ) - เขตปทุมวัน 11 จุด ( เสร็จแล้ว 8 จุด ) - เขตพระโขนง 9 จุด ( เสร็จแล้ว 8 จุด ) - เขตยานนาวา 27 จุด ( เสร็จแล้ว 27 จุด ) - เขตสวนหลวง 7 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด ) 2. การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ จำนวน 10 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV จำนวน 10 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card จำนวน 10 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า -เขตคลองเตย สำรวจเสร็จสิ้น รอการไฟฟ้าเรียกชำระค่าบรรจบไฟฟ้า -เขตยานนาวา อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 41/44 จุด -เขตบางกะปิ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 22/32 จุด -เขตบางนา อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 38/57 จุด 6. รายงานการไฟฟ้าออกตรวจจุดติดตั้ง -เขตบางกะปิ กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 10/32 จุด ช้ากว่าแผน 12.30 % ผลการดำเนินงานติดตั้ง 178/200 สาเหตุที่ล่าช้า : - ยังไม่ได้เชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง - มีประชาชนร้องเรียน ทำให้ต้องย้ายจุดติดตั้งเสากล้อง - จุดติดตั้งใต้ดิน มีการขุดเจาะ เซาะร่อง ระยะไกล และต้องมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนกลางมาคุมงาน (14 จุด) - มีจุดที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ ทางเจ้าของพื้นที่ให้รื้อถอน - การบรรจบไฟฟ้า ล่าช้ากว่าแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.38 (2019-12-17)

70.38

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลการดำเนินงานช้ากว่าแผน 5.89 % สาเหตุที่ล่าช้า : - ยังไม่ได้เชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง - มีประชาชนร้องเรียน ทำให้ต้องย้ายจุดติดตั้งเสากล้อง - จุดที่ติดตั้งไปแล้ว มีอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน ทำให้ต้องรื้อถอน เพื่อติดตั้งใหม่อีกครั้ง การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. ความคืบหน้างานติดตั้ง - เขตคลองเตย 25 จุด ( เสร็จแล้ว 11 จุด ) - เขตวัฒนา 22 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตสาทร 11 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตบางคอแหลม 15 จุด ( เสร็จแล้ว 14 จุด ) - เขตบางนา 55 จุด ( เสร็จแล้ว 54 จุด ) - เขตบางรัก 18 จุด ( เสร็จแล้ว 16 จุด ) - เขตปทุมวัน 11 จุด ( เสร็จแล้ว 6 จุด ) - เขตพระโขนง 9 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด ) - เขตยานนาวา 27 จุด ( เสร็จแล้ว 23 จุด ) - เขตสวนหลวง 7 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด ) 2. การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ จำนวน 10 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV จำนวน 10 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card จำนวน 10 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า -เขตคลองเตย สำรวจเสร็จสิ้น รอการไฟฟ้าเรียกชำระค่าบรรจบไฟฟ้า -เขตยานนาวา อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 41/44 จุด -เขตบางกะปิ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 18/32 จุด -เขตบางนา อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 38/57 จุด 6. รายงานการไฟฟ้าออกตรวจจุดติดตั้ง -เขตบางกะปิ กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 10/32 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหนังสือสัญญาที่ 22-25-62 เริ่ม 6 ม.ค.2562 สิ้นสุด 1 มี.ค.2563 โดยกิจการค้าร่วม เอสที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พพพพพพพพพพพพพพพพพ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พพพพพพพพพพพพพพพพพ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:พพพพพพพพพพพพพพพพพ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พพพพพพพพพพพพพพพพพ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พพพพพพพพพพพพพพพพพ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **