ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) : 17000000-3308

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวุฒิชัย เจียมทวีวิบูลย์ ต่อ 3180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณดังกล่าว และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณดังกล่าว 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-12)

100.00

12/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-07)

90.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานเรื่องบรรจบไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการตรวจสายภายในกับการไฟฟ้า กำลังดำเนินการเร่งรัดการบรรจบกระแสไฟฟ้า - ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 3.4%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.60 (2020-01-07)

75.60

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดฝังฐานราก ,ท่อร้อยสายและบ่อพัก,ติดตั้งเสา,ติดตั้งตู้DVR,ตู้สวิชต์ตัดตอน เขตบางแค - ดำเนินการกล้อง+DVR ภาษีเจริญ 30 Site Site,หนองแขม 22 Site - ดำเนินการติดตั้งวงจรสื่อสัญญาณพร้อมอุปกรณ์(ONU)ที่เครื่องบันทึกกล้อง CCTV ที่เขตทุ่งครุ+เขตราษฎร์บูรณะ เรียบร้อย - ดำเนินการติดตั้งวงจรสื่อสัญญาณพร้อมอุปกรณ์(ONU) ที่สำนักงานเขต 5 เขต 2 ศูนย์ และที่เสาชิงช้า เรียบรัอย - ประสานงานเรื่องบรรจบไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อย ทุกเขตการไฟฟ้า รอตรวจสายภายใน ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 9.4% กำลังดำเนินการแก้ไขโดยการเพิ่มทีมครับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.70 (2019-12-09)

53.70

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดฝังฐานราก ,ท่อร้อยสายและบ่อพัก,ภาษีเจริญ 30 Site - ติดตั้งตู้สวิชตัดตอน + ตู้ DVR เขตทุ่งครุ และเขตราษฏร์บูรณะ - ประสานงานเรื่องบรรจบไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการชำระเงินเขตไฟฟ้าธนบุรีเรียบร้อย เขตบางขุนเทียน (รอจ่ายเงินได้ยอดแล้ว) ไฟฟ้าเขตราษฏร์บูรณะ รอหนังสือเลขรับจากการไฟฟ้าเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.30 (2019-11-20)

51.30

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง - ดำเนินการประกอบตู้อุปกรณ์ - ดำเนินการขุดฝังฐานราก ,ท่อร้อยสายและบ่อพัก,บางขุนเทียน 37 Site - ประสานงานเรื่องบรรจบไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ดำเนินการชำระเงินเขตไฟฟ้าธนบุรีเรียบร้อย เหลือ ไฟฟ้าเขตราษฏร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน รอหนังสือเลขรับจากการไฟฟ้าเขต - คิดเป็นเปอร์เซนต์ 51.3% แผนงานที่วางไว้ 54.9% - ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 3.8% เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการยังมาไม่ครบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-31)

25.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 22-48-62 เริ่ม 6 มิ.ย. 62 สิ้นสุด 1 มี.ค.63 โดยบริษัท มัลติ อิโนเวชั่น เอนจิเนียริ่งจำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อออออออออออออออออออออ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อออออออออออออออออออออ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อออออออออออออออออออออ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อออออออออออออออออออออ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อออออออออออออออออออออ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **