ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) : 17000000-3309

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนุชจรีย์ พงษ์เฉลิม ต่อ 3180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณดังกล่าวโดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณดังกล่าว โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณดังกล่าว และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณดังกล่าว 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-12)

100.00

12/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.83 (2020-02-27)

95.83

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1. ความคืบหน้างานติดตั้ง - เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 16 จุด ) - เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 43 จุด ) - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 26 จุด ) - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 12 จุด ) - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด ) - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 36 จุด ) - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) 2. ความคืบหน้าการเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง 175/193 - เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 13 จุด ) - เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด ) - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 17 จุด ) - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 39 จุด ) - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 36 จุด ) - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.52 (2020-02-07)

94.52

การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. ความคืบหน้างานติดตั้ง - เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 16 จุด ) - เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 43 จุด ) - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 26 จุด ) - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 12 จุด ) - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด ) - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 35 จุด ) - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) 2. ความคืบหน้าการเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง 96/193 - เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด ) - เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 8 จุด ) - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 27 จุด ) - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด ) - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 9 จุด ) - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 20 จุด ) - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 17 จุด ) - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด ) 3. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า - เขตธนบุรี ชำระเงินเรียบร้อย 85/90 จุด - เขตบางบัวทอง ชำระเงินเรียบร้อย 7/7 จุด - เขตราษฏร์บูรณะ ชำระเงินเรียบร้อย 5/5 จุด - เขตบางขุนเทียน ชำระเงินเรียบร้อย 27/28 จุด - เขตบางใหญ่ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 10/10 จุด - เขตยานนาวา ชำระเงินเรียบร้อย 32/44 จุด - เขตวัดเลียบ รอการไฟฟ้าเรียกชำระเงิน 0/9 จุด 4. รายงานการไฟฟ้าออกตรวจจุดติดตั้ง - เขตธนบุรี กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 1/90 จุด -เขตบางใหญ่ กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 9/10 จุด -เขตบางบัวทอง กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 7/7 จุด -เขตราษฏร์บูรณะ กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 5/5 จุด - เขตบางขุนเทียน กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 27/28 จุด - เขตยานนาวา กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 6/44 จุด 5. รายงานการไฟฟ้าบรรจบกระแสไฟฟ้า -เขตบางใหญ่ กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 4/10 จุด -เขตบางบัวทอง กฟน.ออกตรวจจุดติดไปแล้วจำนวน 7/7 จุด ช้ากว่าแผน 3.63 % สาเหตุที่ล่าช้า : - การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง ล่าช้ากว่าแผน - การบรรจบไฟฟ้า ล่าช้ากว่าแผน - กฟน.ราษฏร์บูรณะ อนุญาตให้ขึ้นท่อที่เสาไฟฟ้าได้แค่ท่อเดียว ทำให้ต้องรื้อถอนท่อสำหรับสายสื่อสารออก จำนวน 5 จุด - กฟน.บางใหญ่ อนุญาตให้ขึ้นท่อที่เสาไฟฟ้าได้แค่ท่อเดียว ทำให้ต้องรื้อถอนท่อสำหรับสายสื่อสารออก จำนวน 10 จุด - กฟน.ธนบุรี ให้แก้ไขค่ากราวด์ทุกจุด ตำแหน่งที่วัดค่ากราวด์ต้องได้เท่ากันทุกตำแหน่ง จำนวน 90 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-01-22)

74.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.23 (2020-01-07)

73.23

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงานติดตั้ง - เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 14 จุด ) - เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 35 จุด ) - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 22 จุด ) - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 12 จุด ) - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด ) - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 32 จุด ) - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) 2. การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย 3. การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย 4. แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย 5. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า - เขตธนบุรี ชำระเงินเรียบร้อย 85/85 จุด - เขตบางใหญ่ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 9/10 จุด - เขตบางบัวทอง อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า - เขตราษฏร์บูรณะ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า - เขตยานนาวา รอการไฟฟ้าเรียกชำระเงิน - เขตบางขุนเทียน ชำระเงินเรียบร้อย 27/27 จุด ช้ากว่าแผน 12.03 % ผลการดำเนินงานติดตั้ง 175/193 สาเหตุที่ล่าช้า : - ยังไม่ได้เชื่อมโยงโครงข่ายไปที่เสากล้อง - มีประชาชนร้องเรียน ทำให้ต้องย้ายจุดติดตั้งเสากล้อง - จุดที่มีการขอขยายเขตการไฟฟ้าในพื้นที่การทางพิเศษ ยังไม่ได้หนังสือตอบรับจากการทางพิเศษ - จุดติดตั้งบางจุด ต้องเซาะร่องและกรีด พื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ล่าช้ากว่าแผน - มีย้ายจุดติดตั้ง เกิดจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง รอการกำหนดจุดติดตั้งใหม่ ทำให้งานติดตั้งล่าช้ากว่าแผน - มีจุดติดตั้งที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน ที่สามารถปฏิบัติงานได้ เฉพาะเวลาที่ทางเจ้าของพื้นที่กำหนด ทำให้งานติดตั้งล่าช้ากว่าแผน - การบรรจบไฟฟ้า ล่าช้ากว่าแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.95 (2019-12-09)

60.95

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. งานติดตั้ง - เขตบางพลัด 16 จุด ( เสร็จแล้ว 8 จุด ) - เขตบางกอกน้อย 43 จุด ( เสร็จแล้ว 15 จุด ) - เขตบางกอกใหญ่ 26 จุด ( เสร็จแล้ว 0 จุด ) - เขตตลิ่งชัน 12 จุด ( เสร็จแล้ว 6 จุด ) - เขตทวีวัฒนา 10 จุด ( เสร็จแล้ว 7 จุด ) - เขตจอมทอง 40 จุด ( เสร็จแล้ว 40 จุด ) - เขตธนบุรี 36 จุด ( เสร็จแล้ว 4 จุด ) - เขตคลองสาน 10 จุด ( เสร็จแล้ว 10 จุด ) 2. การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย 3. การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV จำนวน 8 เขต เสร็จเรียบร้อย 4. แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card จะเริ่มในวันที่ จำนวน 6/8 เขต 5. รายงานการสำรวจจุดติดตั้งสวิตช์ตัดตอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า -เขตยานนาวา อยู่ในขั้นตอนสำรวจ 6. รายงานการชำระเงินค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า - เขตธนบุรี ชำระเงินเรียบร้อย 85/85 จุด - เขตบางใหญ่ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า 9/10 จุด - เขตบางบัวทอง อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า - เขตราษฏร์บูรณะ อยู่ในขั้นตอนชำระค่าบรรจบไฟฟ้า - เขตบางขุนเทียน ชำระเงินเรียบร้อย 27/27 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหนังสือสัญญาที่ 22-46-62 เริ่มวันที่ 6 มิ.ย.62 เสร็จ 1 มี.ค. 63 โดยกิจการค้าร่วม ST

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3309

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3309

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **