ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) : 17000000-3310

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

6.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 6.00

นายพนายุทธิ์ เสือเนียม เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่น่าอยูและประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับหลายหน่วยงานจำเป็นตองอาศัยการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถนำมาตรการต่างๆ ลงสูพื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย ลดโอกาส ลดปัจจัยและความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล การแจ้งข้อร้องเรียนของประชาชน สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และการสำรวจของหน่วยงาน เพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่ในพื้นที่เขตต่าง ๆ จากข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สรุปสถิติฐานความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และเพศ และฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และถึงแม้กรุงเทพมหานครจะได้สนับสนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กล้อง แต่ก็ยังไม่กระจายครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยยังพบว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนให้ติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ชุมนุมชน หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงกระจายทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายยากแก่การเฝ้าระวัง เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีประชาชการเพิ่มขึ้น การการเจริญเติบโตของเมืองจึงทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดให้ดำเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตห้วยขวาง

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - เพี่อเฝัาระรัง ปัองปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ในพี่นที่สุ่มเสี่ยง โดยนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการ บันทึกไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี - เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การลังเกตการณ์ ภายในพี่นที่ - เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรบัศนํวงจรปิด - เพี่อเชี่อมโยงลัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศนํวงจรปิด เข้าสู่ห้องควบคุม เพี่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ จากกล้องโทรทัศนํวงจรปิด และเครี่องบันทึกภาพได้ตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อเฝัาระรัง และรักษาความปลอดลัยบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพี่นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-03-27)

6.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-21)

5.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่าง คกก TOR ชี้แจงข้อคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-01-22)

4.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-01-08)

3.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3310

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3310

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **