ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงาน บริเวณภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2563 - 2564) : 17000000-3316

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอำนวยไชย อู่ไพจิตร เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการรับผิดชอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบริหารการจัดการบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์รักษาความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการป้องกัน ต่อสถานการณ์ก่อความไม่สงบในบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานบริเวณภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ จำนวน 34 กล้อง ซึ่งมีความละเอียดของภาพที่ระดับ D๑ (๗๐๔x๕๗๖ Pixels) เท่านั้น รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), อุปกรณ์บันทึกภาพ (DVR Recorder), UPS ขนาด 1 KVA, Edge Switch, Distribute Switch, เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับดูกล้อง CCTV, เครื่องแม่ข่ายสำหรับบันทึกภาพ, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก, ตู้ใส่อุปกรณ์ Network, กล่องสวิตซ์ตัดตอน มีอายุการใช้งานที่มากกว่า 10 ปี เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งานและล้าสมัย ทำให้ภาพที่ได้จากการตรวจจับมีความละเอียดไม่เพียงพอที่จะระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุ ระบุรูปพรรณสัณฐานของผู้ต้องสงสัย หรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุความรุนแรงได้ ดังนั้นเพื่อให้อุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความทันยุคทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สำนักการจราจรและขนส่งจึงมีความต้องการที่จะปรับปรุงและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมพร้อมอุปกรณ์การทำงานบริเวณภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้ถวายการเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์ดำเนินการก่อสร้างงานจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เดิมพร้อมอุปกรณ์การทำงานบริเวณภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ เพื่อปรับปรุงและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติมีประสิทธิภาพ ทดแทนระบบเก่าที่เสื่อมสภาพและล้าสมัย และเพื่อใช้ในการสังเกตการณ์รักษาความปลอดภัย ป้องปราม ติดตามการก่อเหตุอาชญากรรม การก่อวินาศกรรม และเพื่อใช้ถวายการเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อเฝัาระรัง และรักษาความปลอดทัยบริเวณภายใน เขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐาน วังเทเวศร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-22)

97.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-06-15)

97.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เร็วกว่าแผนการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-21)

54.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-27)

53.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-21)

52.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-22)

51.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3316

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3316

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **