ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ม.2.1.1.2.2) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563) : 17000000-3342

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายชัยรัตน์ สังสวัสดิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองบริเวณถนนพระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

เป้าหมายของโครงการ

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดิน บริเวณถนนพระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.99 (2020-05-20)

53.99

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนช้ากว่าแผน 20.38% ปัญหา/อุปสรรค : พรก. รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ:งานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มเติม และจัดเตรียมพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-17)

64.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงานวางท่อ ช้ากว่าแผน 14.74% ปัญหาอุปสรรค:พรก.ฉุกเฉิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.70 (2020-03-12)

25.70

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.20 (2020-02-07)

25.20

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.80 (2020-01-07)

24.80

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ทีมช่าง ขุด ตัด และคืนสภาพ พื้นทางเท้า(ฟุตปาธ)และถนน(ทางเข้าปากซอย) เพื่อนำท่อ hdpe และ RSC ลงใต้ดิน พร้อมขุดวางบ่อพัก ตามแบบ Shop drawing ช้ากว่าแผน 14.32 % ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการบริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่พักอาศัย ร้านค้า และโรงงาน ซึ่งหลายช่วงถนน เข้าดำเนินการได้เฉพาะเวลากลางคืน ทำให้การดำเนินงาน ช้ากว่าแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.50 (2019-12-18)

24.50

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนช้ากว่าแผน 10.11 % ขั้นตอนโดยสรุป : อยู่ระหว่าง ทีมช่าง ขุด ตัด และคืนสภาพ พื้นทางเท้า(ฟุตปาธ)และถนน(ทางเข้าปากซอย) เพื่อนำท่อ hdpe และ RSC ลงใต้ดิน พร้อมขุดวางบ่อพัก ตามแบบ Shop drawing ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการบริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่พักอาศัย ร้านค้า และโรงงาน ซึ่งหลายช่วงถนน เข้าดำเนินการได้เฉพาะเวลากลางคืน ทำให้การดำเนินงาน ช้ากว่าแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.90 (2019-11-20)

21.90

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ทีมช่าง เปิดพื้นที่ทางเท้า นำท่อ hdpe ลงใต้ดินทางเดินเท้าและวางบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 22-49-62. ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562. ระยะเวลา 510 วัน. วันแล้วเสร็จ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้รับจ้าง. กิจการค้าร่วม MI Consortium

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0832

ตัวชี้วัด : 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 350.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **