ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 – แยกท่าพระ) (ม.2.1.1.2.2) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563) : 17000000-3344

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

54.40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 54.40

นายจิรภัทร ปั้นจาด ต่อ 3180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 - แยกท่าพระ)

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 - แยกท่าพระ)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 - แยกท่าพระ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.40 (2020-03-30)

54.40

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 12,450 เมตร ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 6,175 เมตร ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,545 เมตร ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 301 บ่อ ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 8 ตู้ เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 14,000 เมตร ดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 5,120 เมตร *** ร้อยสายเคเบิล จากช่วงเชิงสะพานพระราม7ไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัด ประมาณ 8 กิโลเมตร, ช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมราชชนี ประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งหมด ประมาณ 12กิโลเมตร (ไป-กลับ) ตอนนี้การทำงานช้ากว่าแผน 25.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.64 (2020-03-12)

53.64

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 12,450 เมตร ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 6,175 เมตร ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,545 เมตร ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 301 บ่อ ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 8 ตู้ เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 14,000 เมตร ดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 5,120 เมตร *** ร้อยสายเคเบิล จากช่วงเชิงสะพานพระราม7ไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัด ประมาณ 8 กิโลเมตร, ช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมราชชนี ประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งหมด ประมาณ 12กิโลเมตร (ไป-กลับ) ตอนนี้การทำงานช้ากว่าแผน 21.95%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.40 (2020-02-07)

46.40

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 110 mm. จำนวน 10,353 เมตร ขุดฝังท่อ HDPE ขนาด 50 mm. จำนวน 4,184 เมตร ขุดวางท่อ RSC ขนาด 100 mm. จำนวน 3,081 เมตร ติดตั้งบ่อพัก 70x70x70 ซม. จำนวน 257 บ่อ ติดตั้งตู้ Distribution จำนวน 8 ตู้ เดินสายเคเบิล 144 Core จำนวน 12,000 เมตร ดินสายเคเบิล 24 Core จำนวน 4,000 เมตร *** ร้อยสายเคเบิล จากช่วงเชิงสะพานพระราม7ไปถึงหน้าสำนักงานเขตบางพลัด ประมาณ 8 กิโลเมตร, ช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมราชชนี ประมาณ 4 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งหมด ประมาณ 12กิโลเมตร (ไป-กลับ) ้ากว่าแผน 3.89 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.20 (2020-01-07)

42.20

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผน 1.15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.26 (2019-12-09)

30.26

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.32 (2019-11-20)

28.32

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค 1.ติดพื้นที่รถไฟฟ้า 2.หน้างานบางพื้นที่เข้าทำยากเนื่องจากมีพื้นที่น้อยและมีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก 3.พื้นที่บางช่วงทำงานยากเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยหรือร้านค้า การทำงานที่เกิดฝุ่นละอองจึงไม่สามารถทำงานได้ 4.ทำงานเวลากลางคืน ถูกตำรวจสั่งห้ามให้เหตุผลว่าประชาชนร้องเรียนเนื่องจากมีเสียงดัง ตอนนี้การทำงานล่าช้ากว่าแผน 5.43%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 22-37-62 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 ต.ค. 2563 บริษัท โคนิก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **