ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของของสำนักการจราจรและขนส่ง (ทุกส่วนราชการ) : 17000000-3347

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางปรียฉัตร เปรมมณี โทร. 3113

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามกรอบที่กรุงเทพมหานครกำหนด อยู่ในระยะเวลา ไม่ล่าช้า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

17010000/17010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

- เบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ได้ร้อยละ 96

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-15)

70.00

15/09/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 3,650,854,407‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,012,226,550.89‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 55.12 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 807,355,491 บาท เบิกจ่าย 399,426,343.86 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 14,821,322.97 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,497,687,362 บาท เบิกจ่าย 798,350,478.13 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,762,224 บาท เบิกจ่าย 46,022,500 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,274,124,130 บาท เบิกจ่าย 754,605,905.93 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 480,013,739 บาท เบิกจ่าย 440,558,074‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 91.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-08)

67.00

8/8/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,203,081,923‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,910,718,601.7‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 46 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 334,645,302.56 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 13,203,399.71 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,132,362 บาท เบิกจ่าย 769,030,662.93‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,080,200 บาท เบิกจ่าย 46,022,500 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,825,906,646 บาท เบิกจ่าย 747,816,736.50 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 15,572,151‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 89

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-07-13)

61.00

13/7/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,210,081,923 ‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,830,314,785.72‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 43 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 279,477,944.54 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 11,718,661.27 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,132,362 บาท เบิกจ่าย 763,018,347.80‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,080,200 บาท เบิกจ่าย 46,022,500 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,825,906,646 บาท เบิกจ่าย 730,077,332.11 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 14,847,933‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-05)

60.00

5/6/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,220,150,923‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,515,496,459.96‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 36 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 200,379,084.45 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 10,894,054.16 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,132,362 บาท เบิกจ่าย 758,972,643 ‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200.00 บาท เบิกจ่าย 36,564,800.00 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546.00 บาท เบิกจ่าย 508,685,878.35 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 14,226,483 บาท คิดเป็นร้อยละ 82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-02)

56.00

2/5/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,226,109,823 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,435,897,097.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 136,104,465.20 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 9,464,630.99 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,132,362 บาท เบิกจ่าย 758,972,643 ‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200.00 บาท เบิกจ่าย 36,564,800.00 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546.00 บาท เบิกจ่าย 494,790,558.35 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 13,503,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-04-11)

51.00

11/4/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,226,617,623 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,181,723,576.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.96 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515.00 บาท เบิกจ่าย 105,549,773.06 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200.00 บาท เบิกจ่าย 8,863,401.28 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,640,162.00 บาท เบิกจ่าย 754,806,916.24 ‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200.00 บาท เบิกจ่าย 36,564,800.00 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546.00 บาท เบิกจ่าย 275,938,685.89 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 12,977,122 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-06)

48.00

6/3/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,326,234,083 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,109,378,678.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 14,878,301.11 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 7,046,038.10 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,247,122 บาท เบิกจ่าย 754,737,316.24‬ บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546 บาท เบิกจ่าย 267,251,862.88 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,204 บาท เบิกจ่าย 12,453,244 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-13)

47.00

13/2/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,228,224,583 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,068,019,730.16‬‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 25.26 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 3,965,249.28 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 6,100,365.06 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,247,122 บาท เบิกจ่าย 754,342,128.24 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546 บาท เบิกจ่าย 267,047,187.58 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 12,218,327 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-14)

25.00

14/1/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,228,499,988 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,017,686,502.43‬‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 24.07 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 1,754,082.96 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 4,775,292.35 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,279,747 บาท เบิกจ่าย 753,844,978.24 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,836,177,326 บาท เบิกจ่าย 220,337,348.88 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 15,763,087 บาท เบิกจ่าย 9,495,111 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-21)

20.00

21/12/2562 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,228,500,600‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 995,398,878.36‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 23.54 3)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 1,090,280 บาท 4)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 3,435,474.02 บาท 5)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,324,359 บาท เบิกจ่าย 733,970,975.46 บาท 6)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท 7)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,836,177,326 บาท เบิกจ่าย 220,337,348.88 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 8,635,587 บาท เบิกจ่าย 1,578,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.06 (2019-11-27)

0.06

27/11/2562 : สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,228,544,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,460,422.76‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 448,203 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 2,012,219.76 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,324,359 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,836,177,326 บาท ยังไม่เบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.05 (2019-10-31)

0.05

31/10/2562 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 95,561,500 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,448,000 บาท หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 809,144,415 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค 15,925,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,507,324,359 บาท หมวดเงินอุดหนุน 61,080,200 บาท หมวดรายจ่ายอื่น 1,835,747,326 บาท งบประมาณหลังปรับโอน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน 4,326,534,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,102,751.64 คิดเป็นร้อยละ 0.05

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3347

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3347

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0840

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.54

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
64.00

0 / 0
4
81.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **