ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 5 จำนวน 2 เส้นทาง - บริเวณถนนลาดพร้าว และบริเวณถนนศรีนครินทร์ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบ 2563 - 2565) : 17000000-3352

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

กจ.1 กทจ.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านภูมิทัศน์ ความสวยงาม ของเมือง เนื่องจากมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ แขวนอยู่บนอากาศ ทำให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม และกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันในโครงการนำสายลงดินในกรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการนำเสาไฟฟ้าออกจากถนนต่าง ๆ เพื่อมิให้มีสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ รกรุงรัง ซึ่งสายสื่อสารดังกล่าวประกอบด้วยของหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงสายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานนำสายสื่อสารลงดินของการไฟฟ้านครหลวง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีความสวยงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 5 จำนวน 2 เส้นทาง

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของเมือง 2. เพื่อลดปัญหาการขัดข้องของระบบสายสื่อสาร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. รื้อถอนสายเคเบิลเส้นใยนำแสงที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า กลุ่มที่ 5 จำนวน 2 เส้นทาง 2. ก่อสร้างระบบท่อร้อยสายและนำระบบสายเคเบิลเส้นใยนำแสงลงดิน กลุ่มที่ 5 จำนวน 2 เส้นทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

9/11/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-08-17)

64.00

17/8/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.50 (2020-07-16)

63.50

16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.90 (2020-06-15)

62.90

15/6/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.70 (2020-05-18)

62.70

18/5/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.50 (2020-04-20)

62.50

20/4/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-16)

62.00

16/3/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-02-20)

61.00

20/2/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ 22-37-63 ลว.31 ม.ค. 63 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจแนวเส้นทางนำสายสื่อสารลงดินบริเวณแนวถนนลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-01-15)

57.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-12-16)

54.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-11-29)

52.00

29/11/2562 : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นเอกสารเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-31)

50.00

31/10/2562 : เผยแพร่ร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3352

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3352

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0832

ตัวชี้วัด : 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 350.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 13.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.50

90 / 100
4
13.70

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **