ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจราจรเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน *รองรับมิติที่ 4.1 ตามคำรับรองฯ* : 17000000-3354

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.อุไรวรรณ เทียมเมือง โทร. 3123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ด้านการจราจรและขนส่ง การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบระบบการจราจรและขนส่ง การกำหนดมาตรการและดำเนินการด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร การกำหนดมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมขนส่งและวิศวกรรมความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมและจัดการจราจร การพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน และการให้การศึกษา ฝึกอบรมและรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบายมาตรการในการพัฒนาการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานคร การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจราจร การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งทางสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรมด้านการจราจร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจราจรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านจราจรในการบริหารจัดการหรือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นช่องทางเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการสื่อสารและให้บริการข้อมูลจราจรแก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจราจรสำหรับการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน 2.2 เพื่อจัดทำ Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง การบริหารจัดการเชื่อมต่อระบบและแอพพลิเคชัน เช่น ศูนย์กลางข้อมูล ศูนย์กลางสถิติการใช้งานและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการใช้งานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการวางแผนและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวในการพัฒนาระบบที่หลากหลายไปสู่ SMART BMA 2.๓ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและประชาชน ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการรับ/แจ้งข่าวสารอุบัติเหตุและรับแจ้งเหตุแบบออนไลน์และเรียลไทม์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ด้านข่าวสารข้อมูลการจารจร โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถแนะนำการเดินทางหลากหลายรูปแบบ แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ของประชาชนแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานและประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำ Platform กลางสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งของสำนักการจราจรและขนส่ง 2. พัฒนา Application ให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ แนะนำเส้นทางลัด ข้อบังคับจราจรในถนนสายต่างๆ ข้อมูลการแจ้งเตือนอุบัติเหตุหรือก่อสร้าง สภาพน้ำท่วม ข้อมูลสภาพการจราจร การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Web Application) สำหรับการบริหารจัดการและบริการประชาชนในเชิงพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-20)

95.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูล/ดำเนินการประชาสัมพันธ์/พัฒนา Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง/พัฒนา Mobile Application

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-16)

90.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สำรวจข้อมูล/ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์/พัฒนา Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง/พัฒนา Mobile Application

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-12)

85.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูล/จัดทำแผ่นพับ/ดำเนินการประชาสัมพันธ์/พัฒนา Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง/พัฒนา Mobile Application

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-23)

80.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนา Mobile Application และ Web Application /ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ/จัดทำรายงานการทดสอบระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-19)

75.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนา Mobile Application และ Web Application จัดทำรายงานการทดสอบระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-19)

70.00

11/19/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนา Mobile Application และ Web Application

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-10-31)

65.00

31/10/2562 : โครงการต่อเนื่อง 2ปี (2562-2563) วงเงินโครงการ 27,554,000 บาท ได้รับงบประมาณ 2562 จำนวน 16,532,000 บาท ปี 2563 ได้รับ 11,022,000 บาท สัญญาเลขที่ 22-10-62 ลว.22 ก.ค.62 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค. 63 ระยะเวลา 10 เดือน จำนวนเงินจ้าง 26,850,000 บาท ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 22 ส.ค.62 ส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 22 ต.ค.62 อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนา platform กลางด้านการจราจรและขนส่งและรายงานผลการพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พัฒนา Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง และจัดหาซอฟแวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมาตรฐาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการพัฒนา Platform กลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:พัฒนา mobile Application และ Web Application
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานการทดสอบระบบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0872

ตัวชี้วัด : 26. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจราจรและขนส่ง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **