ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่พระนครเหนือ 3 รายการ : 17000000-3369

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

ว่ที่ร้อยตรีครรชิต เพ็ชรศรี โทร.3150

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันปัญหาการจราจร เป็นเมืองที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสูง และมีสถิติการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงโดยมรจำนวนใบสั่ง 1.9 ล้านใบ ปัญหาอจะเกิดจากการไม่ชัดเจนของเครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะถนนซอยในระบบโครงข่ายของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่จำนวนมากมักเป็นจุดตัดทางแยกและความเร็วของรถในซอยแคบกว่า 7 เมตร ซึ่งกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 30 หรือ 45 กม./ชม. ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักการจราจรและขนส่งและเป็นการช่วยสนัสนุนภาระกิจของตำรวจจราจร ในการติดตั้งป้ายจราจร

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 บังคับใช้กฎจราจรของเจ้าพนักงานจำรวจจราจร 3.1.2 เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร 3.1.3 เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการจราจร 3.1.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์

เป้าหมายของโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามรายการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่ พระนครเหนือ จำนวน 3 รายการ - ป้ายจราจรขนาด 0.65x1.00 เมตร 200 จุด - ป้ายจราจรขนาด 0.45x0.75 เมตร 200 จุด - ป้ายชื่อถนนและซอย 200 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-23)

25.00

23/2/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ขั้นตอนอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน พิจารณาผลและหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 12 ธันวา 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งฝ่ายบริหารหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อนุมัติกรรมการจัดทำรูปแบรายการและกรรมการพิจารณาราคากลาง 1สิงหาคม 62 ตอนนี้อยุ่ระหว่างแก้ไข TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ tor และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5ส.ค.62 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่าง Tor

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0838

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **