ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่ธนบุรี 5 รายการ : 17000000-3371

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุนัน จรจันทร์ โทร.3157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันปัญหาการจราจรได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไปมาก โดยดูจากโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานของภาครัฐและกรุงเทพมหานครได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ รองรับการท่องเที่ยวในการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน AEC หรือ Acean Economics Community เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการถไฟฟ้าฯ โครงการสะพานข้ามทางแยก โครงการอุโมงค์ ลอดทางแยกต่างๆ เป็นต้น กรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดระบบการจราจร เพื่อให้เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในถนนต่างๆ แต่ปัจจุบันป้ายข้อบังคับจราจรมีขนาดเล็ก และมักเกิดปัญหารถ เฉี่ยวชนชำรุดเสียหายบ่อยๆ จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับในพื้นที่พระนครเหนือ ให้ผู้ขับขี่ ที่ใช้เส้นทางบริเวณนั้นๆ สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง และปลอดภัย

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็ว 2.2 เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร 2.3 เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการจราจร 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์

เป้าหมายของโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามรายการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจร บังคับ เตือน แนะนำ พื้นที่ พระนครเหนือ จำนวน 6 รายการ - ป้ายจราจรขนาด 0.45x0.45 เมตร 200 จุด - ป้ายจราจรขนาด 0.45x0.45 เมตร และ0.45x0.75 เมตร (หัวเกาะ) 100 จุด - ป้ายจราจรขนาด 0.60x0.60 เมตร 500 จุด - ป้ายจราจรขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 100 จุด - ป้ายชื่อถนนและซอย 200 จุด - ป้ายหัวเกาะชนิดล้มลุก 200 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-08-19)

78.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งป้าย ตามผังที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งป้ายตามผังที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลิตหน้าป้ายเพื่อนนำไปติดตั้งจุดที่กำหนดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0838

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.6200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
70.00

85 / 100
4
85.62

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **