ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ จำนวน 2 รายการ : 17000000-3372

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไชยวุฒิ สินมะเริง โทร.3150

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสูงสุดของโลก และมีสถิติการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงมาก โดยมีจำนวนใบสั่งจราจร จำนวน 1.9 ล้านใบ มีผู้เสียค่าปรับเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ซึ่งน้อยมาก ปัญหาอาจเกิดจากความไม่ชัดเจนของเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ประจำของสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง และการสนับสนุนภาระกิจของตำรวจจราจร กรณีที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องหมายจราจรบังคับใช้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ซ่อมบำรุงป้ายจราจรที่หมดสภาพอายุการใช้งานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้สามารถกลับคืนหรือทดแทนใหม่เพื่อให้มาใช้งานได้ตามสภาพเดิม

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทดแทนป้ายจราจรชนิดแขวน เดิมที่เสื่อมสภาพ 3.1.2 เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายจราจร 3.1.3 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางถนน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครเหนือ 2 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ตั้งฎีกาขอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งงาน 23 กรกฎาคม 63 กรรมการตรวจรับงาน 7 สิงหาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-23)

95.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญา ผู้รับจ้างส่งงาน 23 กรกฎาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-27-63.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-27-63 ลงนามในสัญญา 25 มีนาคม 63 ระยะเวลา 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 กรกฏาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-26)

45.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-23)

25.00

23/2/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผล และหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 11 ธันวา 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายบริหารหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อนุมัติ TOR 15 สิงหาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : ได้ดำเนินการอนุมัติแต่งตั้งคกก.tor และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ tor

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0838

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.6200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
70.00

85 / 100
4
85.62

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **