ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี จำนวน 3 รายการ : 17000000-3374

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายสุนัน จรจันทร์ โทร.3157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ส่งผลถึงความคับคั่ง ติดขัดของ การจราจร ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่คุ้นเคยไม่รู้จักและศึกษาเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายให้ดีพอ ทำให้ขับรถวกวนเสียเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณยวดยานในถนนซึ่งมีพื้นที่จำกัดตลอดจนเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นและอำนวยความสะดวกในการเดินทางควรติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจรเพิ่มเติมและทดแทนป้ายเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ป้ายแนะนำเส้นทางมีความต่อเนื่องกัน สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างครบวงจร ป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจรนี้จะติดตั้งบริเวณทางเท้าบนเสาสูง โดยมีหน้าป้ายเป็นแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 9 ติดตั้ง กับแขนเสายื่นออกไปเหนือถนนทำให้มองเห็นได้ระยะไกลก่อนถึงทางร่วมทางแยกมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบลูกศรบอกเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เดิมกรุงเทพมหานครได้เคยติดตั้งป้ายดังกล่าวไว้แล้วปรากฏว่า ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น แต่บางจุดเป็นป้ายเดิมที่ติดตั้งไว้แล้วเป็น 10 ปี ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว และยังมีอีกหลายทางแยกที่ยังมิได้ติดตั้ง ทั้งนี้ เพื่ออำนวย-ความสะดวกในการเดินทางและแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าวข้างต้น ป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร จึงยังมีความจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อใช้งานต่อไป

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อติดตั้งทดแทนป้ายเดิมที่หมดอายุการใช้งาน และเพิ่มเติมในบริเวณทางแยกต่างๆ ที่ไม่มีป้ายแนะนำเส้นทาง ๒.๒ เพื่อบอกเส้นทางข้างหน้าให้ผู้ขับรถและผู้เดินทางไปสู่สถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ๒.๓ ลดปริมาณการจราจรเพื่อผู้เดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ๒.๔ อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เดินทางมาจากต่างถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครเหนือ ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 50 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติวัสดุเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดที่ระบุไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอเบิกเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อนุมัติรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0838

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **