ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนยื่นบริเวณจุดเบี่ยงการจราจรหรือทางร่วมทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 17 จุด : 17000000-3375

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3150

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีระบบโครงข่ายถนนที่ชับซ้อน และมีการเดินทางด้วยรถยนต์ในปริมาณที่หนาแน่น การสัญจรทางถนนยังคงเป็นทางเลือกหลักของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับผังเมืองที่มิได้ออกแบบเตรียมการไว้สำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองทำให้เกิดปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลให้เกิดความคับคั่ง ติดขัดของการจราจรซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สัญจรไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง ขาดการเรียนรู้และศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จากระบบโครงข่ายถนนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยข้อจำกัดของเขตทาง ทำให้การเชื่อมต่อถนนสายหลักสายรองกับถนนสายประธานหรือทางต่างระดับ เกิดเป็นทางร่วมทางแยกและจุดเบี่ยงการจราจรอย่างกระทันหันในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้สัญจรทางถนนด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ มักจะตัดสินใจผิดพลาดและเสียเวลาในการเดินทางบ่อยครั้ง รวมทั้งเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีการเปลี่ยนช่องจราจรในระยะกระชั้นชิด โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเครื่องหมายจราจรบอกเส้นทางไม่ชัดเจน ไม่สามารถ มองเห็นได้จากระยะไกล และเครื่องหมายจราจรที่มีอยู่มีขนาดเล็กและตันไม้บดบัง วิสัยทัศน์ในการมองเห็นต่ำ ทำให้ผู้สัญจรทางถนนมีเวลาในการทำความเข้าใจเส้นทางจำกัดและตัดสินในระยะกระชั้นชิดซึ่งเป็นอันตรายในการแก้ไขปัญหาจุดเบี่ยงการจราจรหรือทางร่วมทางแยกต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่เหนือศรีษะ เพื่อเพิ่มการมองเห็นจากระยะไกลและใช้เป็นการสื่อสารอำนวยความสะดวกบอกเส้นทางให้กับผู้สัญจรทางถนนได้ทำความเข้าใจและมีเวลามากพอที่จะเปลี่ยนช่องทางได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ซึ่งการติดตั้งป้ายบอกทางขนาดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นและจัดอยู่ในองค์ประกอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายจุดยังขาดสิ่งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขนยื่นบริเวณจุดเบี่ยงการจราจรหรือทางร่วมทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ 17 จุด ในปีงบประมาณ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็น "มหานครปลอดภัย"

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขนยื่นบริเวณจุดเบี่ยงการจราจรหรือทางร่วมทางแยก 2. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงอันตรายบริเวณจุดเบี่ยงการจราจรหรือทางร่วมทางแยกในฟื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบอกเส้นทางให้ครบเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมทาง 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มความสะดวกให้เจ้าพนักงานจราจรได้บริหารจัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแชนยื่นบริเวณจุดเบี่ยงการจราจรหรือทางร่วมทางแยกพื้นที่พระนคเหนือ 17 จุด จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงทางกายภาพของณนและเป็นจุดที่ชาดเครื่องหมายจราจรบอกเส้นทางชนาดใหญ่ตามคู่มือและมาตรฐานป้ายจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณ ปี่ 63 (ขอขยายเวลาการก่อสร้าง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-23)

20.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 17 ธันวาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายบริหารหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อนุมัติ TOR 21 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ tor และคกก.ราคากลางเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0838

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **