ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสีเขียว ชี้นำเส้นทางลัด 5,000 ลูก พื้นที่พระนครใต้ : 17000000-3382

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายกฤษณภักด์ นวนันทกานต์ 0 2354 1220 (3141)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจราจรในถนนสายหลักมีปริมาณการสัญจรของรถยนต์เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องช่วยระบายรถในถนนสายหลักโดยการใช้เส้นทางลัด โดยการติดตั้งลูกแก้วชี้นำเส้นทางลัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทาง

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อชี้นำเส้นทางการจราจรของผู้ใช้ทาง

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสีเขียว ชี้นำเส้นทางลัด จำนวน 5,000 ลูก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติจ้างเหมาฯ และเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอออนุมัติซื้อหรือจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 1603/กผ.2/20 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

2019-11-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:60%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0854

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 52.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **