ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน ความยาว 600 เมตร พื้นที่พระนครเหนือ : 17000000-3385

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายภัทรพงศ์ เหมตะศิลป 0 2354 1219 (3140)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรในถนน เกิดจากการขับรถเร็วและออกนอกทางโค้งข้ามเกาะกลางไปชนรถที่วิ่งสวนทาง หรือปีนขึ้นขอบทางชนคนเดินเท้า เสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ข้างทาง ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวส่วนใหญ่จะเกิดในเวลากลางคืนและเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก จากการสำรวจพบว่าถนนในเขตกรุงเทพมหานครหลายสายมีสภาพเป็นทางโค้ง แม้จะได้มีป้าย และเครื่องหมายเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ระมัดระวังในการขับรถแล้ว แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่เนืองๆ จึงจำเป็นต้องป้องกันเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเกิดจากปัญหาการจราจรติดขัดและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนน สืบเนื่องมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์และความประมาทของประชาชนในการเดินข้ามถนน ถึงแม้หน่วยงานทางราชการได้พยายามอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่างๆ ให้แล้วก็ตาม อาทิเช่นการตีเส้นทางข้าม (ม้าลาย) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟประกอบทางข้าม ไฟฟ้าส่องสว่างและที่สำคัญคือสะพานคนเดินข้ามถนน แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียอันอาจเกิดกับคนใช้ทางเท้า 2. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการข้ามถนนให้ตรงจุดที่ทางราชการกำหนดไว้ให้ 3. เพื่อการจัดระบบจราจร

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน ความยาว 600 เมตร ในพื้นที่พระนครเหนือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-09-23)

55.00

23/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-08-19)

55.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-31)

55.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-30)

55.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางใหม่ มีการอุทรณ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :มีการอุทรณ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : เนื่องจากมีการอุทธรณ์ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :มีการอุทธรณ์ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-01-31)

43.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยื้นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานการจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0854

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

95 / 100
4
87.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **