ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ (CITY STUD) 3,000 จุด พื้นที่พระนครใต้ : 17000000-3387

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายทองดี เนื้อแก่น (3141)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นผิวการจราจรบริเวณที่เป็นเกาะสีสมมติ เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ประชาชนสามารถมายืนรอระหว่างการรอข้ามถนน จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง city stud เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ล้ำแนวหมุดสะท้อนแสง

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ประชาชนในการข้ามถนน 2.เพื่อใช้แทนเกาะกลางถนน ผู้ขับขี่รถยนต์จะไม่ล้ำแนวหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ 3.เพื่อใช้แบ่งทิศทางจราจร 4.ในเวลากลางคืนที่ฝนตก ผู้ขับขี่จะมองเห็นหมุดสะท้อนแสงตามแนวการแบ่งทิศทางการเดินรถได้อย่างชัดเจนในระยะทางไกล 5.เพื่อสงวนทรัพย์สินและรักษาทรัพยากรของทางราชการไม่ให้ถูกรถยนต์ชนชำรุดเสียหาย 6.ผู้ขับขี่ที่ง่วงนอนเมื่อขับขี่รถทับหมุดสะท้อนแสงจะเกิดการสะดุด ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกตัว

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนคนที่ยืนรอข้ามถนนบริเวณเกาะสีสมมติกลางถนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุในการดำเนินงาน ยังไม่มีความก้าวหน้างาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้าง โดยบริษัทถาวรวัฒนาจำกัด อยู่ระวังเตรียมงาน/วัสดุ ในการติดตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 22-18-63 สวจ. ลว. 23 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติจ้างเหมาฯ และเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอออนุมัติซื้อหรือจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 1603/กผ.2/3 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการของงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางของงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานขอจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 0-25 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 25-50 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 50-75 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 75-100%
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 15
:ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบงานแล้ว
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0854

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 52.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **