ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างคันชะลอความเร็วความยาว 2,000 เมตร และเส้นเครื่องหมายเตือนคันชะลอความเร็วพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร พื้นที่พระนครใต้ : 17000000-3392

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอรรณพ สดโคกกรวด 0 2354 1220 (3141)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสัญจรทางบกด้วยรถยนต์ภายในซอยหรือเขตชุมชนมีความเร็วของการใช้ยานพาหนะที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการป้องกันโดยการควบคุมความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตือนรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 2. เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เดินเท้า 3. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่หลับในหรือเมาสุราจะสะดุดและรู้สึกตัวเมื่อขับรถทับเส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วและคันชะลอความเร็ว 4. เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมให้รถปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว เส้นเครื่องหมายชะลอความเร็ว และติตดั้งป้ายเตือนคันชะลอความเร็ว 100 จุด ในเขตกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ความยาวแล้วเสี็จสะสม 2,000 เมตร และเส้นเครื่องหมายเตือนคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรแล้วเสร็๋จ (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-29)

95.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินงานจัดทำคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จสะสม ความยาว 1900 เมตร คิดเป็น 95% ของความยาวและตีเส้นเครื่องหมายคันชะลอ แล้วเสร็จสะสมพื้นที่ 2750 ตร.ม. คิดเป็น 91%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-27)

95.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินงานจัดทำคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จสะสม ความยาว 1800 เมตร คิดเป็น 90% ของความยาวและตีเส้นเครื่องหมายคันชะลอ แล้วเสร็จสะสมพื้นที่ 2550 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้าง บจก วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จความยาวสะสม 1800 เมตร คิดเป็น 90% ของงาน และตีเส้นเตือนคันชะลอความเร็ว แล้วเสร็จพื้นที่สะสม 2400 ตารางเมตร คิดเป็น 80% ของงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-29)

85.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างโดยบริษัทวิวัฒพลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด ดำเนินการก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ความยาวรวมสะสม 1,200 เมตร (60 %) เส้นเครื่องหมายชะลอความเร็ว พื้นที่รวมสะสมรวมสะสม 1,650 ตารางเมตร (55 %)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 22-12-63 สวจ. ลว.18 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติจ้างเหมาฯ และเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอออนุมัติซื้อหรือจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-12-20)

32.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศเผยแพร่ TOR ทาง http://www.bangkok.go.th/main/page.php?396 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการของงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางของงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานขอจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 0-25 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 25-50 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 50-75 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 75-100%
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 15
:ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบงานแล้ว
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3392

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3392

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0854

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

95 / 100
4
87.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **