ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำเส้นเครื่องหมายชะลอความเร็ว ในพื้นที่เขตพระนครใต้ : 17000000-3393

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายทองดี เนื้อแก่น (3141)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อทดแทนเส้นชะลอประกอบคันชะลอความเร็วของเดิมที่ลบเลือน และให้ผู้ขับขี่สามารถชะลอความเร็วได้ทันก่อนที่จะถึงตัวคันชะลอความเร็ว

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ใช้ความเร็วตามที่กฏหมายกำหนด 2.เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้เดินเท้า 3.เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางชะลอความเร็วได้ทันก่อนถึงคันชะลอความเร็ว 4.เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมความเร็วให้รถปฏิบัติตามกฏหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ตีเส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-22)

95.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับมอบพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-29)

95.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างโดยบริษัทศรีตราจำกัด ดำเนินการจัดทำเส้นเครื่องหมาชะลอความเร็ว ได้พื้นที่สะสม 4,800 ตร.ม. คิดเป็น 96%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-25)

85.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำเส้นเครื่องหมายเตือนคันชะลอความเร็ว พื้นที่รวมสะสม 2,500 ตร.ม. (คิดเป็น 50% ของปริมาณงาน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 22 - 8 - 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

2020-2-3 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 1603/กผ.2/2 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการของงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางของงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานขอจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 0-25 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 25-50 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 50-75 %
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า 75-100%
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 15
:ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบงานแล้ว
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3393

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3393

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0838

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **