ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ 20 จุด : 17000000-3398

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายธีรวุธ สายน้ำทิพย์ โทร.3150

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

งเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหางถนนอยู่ในอันดับสูงของโลก เนื่องจากมีฟื้นที่เสี่ยงเกิดอุปัติเหตุจราจรจำนวนมาก หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ตำเนินการปรับปรุงแก้ไขทางกายภาพ เป็นการแก้ไขในเบื้องตันของสาเหตุซึ่งยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่แต่จะลดขนาตของความรุนแรงลง ในมาตรการที่จะดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติหตุแล้วการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุของหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ทัย และประชาชนทั่วไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเป็นสิ่งจำป็น หากมีการนำส่งได้รวดเร็วทันเวลาหรือใช้เวลาสั้นลง จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง สำนักการจราจรและขนส่ง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ฟื้นที่พระนครเหนือ 20 จุด ในปีงบปรมาณ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย และประชาชนทั่วไป ได้เดินทางไปสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วถูกต้อง ประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็น "ปลอดอุบัติเหตุ"

17130400/17130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำสถานพยาบาลที่ยังไม่มีป้ายแนะนำชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ๒.๒ อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เดินทางมาจากต่างถิ่น ๒.๓ เป็นการบริการสาธารณะกับประชาชนตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ โดยติดตั้งป้ายจราจรแนะนำสถานพยาบาล ชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ 20 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-10-26)

65.00

26/10/2563 : ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-09-29)

55.00

29/09/2563 : สัญญาเลขี่ 22-52-63 ลงนามวันที่ 29 กันยายน 63 หมดสัญญา 28 ธันวาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-21)

50.00

21/09/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด รอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-18)

45.00

18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามเซ็นสัญญา.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-23)

45.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-24)

45.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-26)

45.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.รอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-23)

25.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-28)

15.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณากลางใหม่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 13 ธันวา 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายบริหารหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อนุมัติ TOR 15 สิงหาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3398

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3398

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0873

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...รายต่อแสนคน : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...รายต่อแสนคน : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...รายต่อแสนคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
85.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **