ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด : 17000000-3399

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมพร ไชยปัญห์ โทร.3153

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหางถนนอยู่ในอันดับสูงของโลก เนื่องจากมีฟื้นที่เสี่ยงเกิดอุปัติเหตุจราจรจำนวนมาก หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ตำเนินการปรับปรุงแก้ไขทางกายภาพ เป็นการแก้ไขในเบื้องตันของสาเหตุซึ่งยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่แต่จะลดขนาตของความรุนแรงลง ในมาตรการที่จะดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติหตุแล้วการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุของหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ทัย และประชาชนทั่วไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเป็นสิ่งจำป็น หากมีการนำส่งได้รวดเร็วทันเวลาหรือใช้เวลาสั้นลง จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง สำนักการจราจรและขนส่ง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ฟื้นที่พระนครใต้ 20 จุด ในปีงบปรมาณ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย และประชาชนทั่วไป ได้เดินทางไปสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วถูกต้อง ประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็น "ปลอดอุบัติเหตุ"

17130500/17130500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลที่ยังไม่มีป้ายแนะนำชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้คล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. เป็นการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด โดยพิจารณากำหนดจุดติดตั้งบริเวณเส้นทาง และทางเข้า-ออกในเขตหางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-22)

100.00

22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบราคากลาง 29 พ.ย.62 เผยแพร่ TOR 16-19ธ.ค.62 ประกาศขายแบบ 20-27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบ TOR 19 ส.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3399

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3399

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0873

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...รายต่อแสนคน : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...รายต่อแสนคน : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...รายต่อแสนคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
85.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **