ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม สำหรับผู้พิการ 272 ชุด : 17000000-3403

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายวสุ โพธิ์แก้ว โทร. 3161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายที่ 5 มหานครแห่งโอกาสของทุกคน กลยุทธ์ “ส่งเสริมระบบพัฒนาสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยสุขใจใกล้บ้าน” โดยมีโครงการเพิ่มไฟเขียวไฟแดง มีเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาเดินข้ามถนน สนับสนุนนโยบายดังกล่าว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และกระทำสิ่งที่แตกต่างในสาระสำคัญให้มีความแตกต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถดำรงค์ชีวิต มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเดินทางร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถสัญจรข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย การติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรเดิมมิได้จัดให้มีอุปกรณ์ที่ช่วยแจ้งให้ผู้พิการทราบช่วงเวลาที่สามารถข้ามถนนได้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของผู้พิการ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเป็นการยกระดับมาตรฐานของระบบสัญญาณไฟจราจรให้เป็นสากล ดังนั้น การลดความเหลื่อมล้ำ และกระทำสิ่งที่แตกต่างในสาระสำคัญให้มีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการติดตั้งบริเวณทางแยกที่มีระบบสัญญาณไฟจราจร สำหรับคนข้ามถนนแบบเดิม จำนวน 138 ทางแยก ซึ่งดำเนินการไปแล้ว จำนวน 84 ทางแยก

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นสัญญาณนำทางแก่ผู้พิการ และเป็นมาตรฐานสากล - ส่งเสริมการดำรงค์ชีวิตของผู้พิการให้มีความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม สำหรับผู้พิการ ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจร สำหรับคนข้ามทาง พร้อมอุปกรณ์เสียง จำนวน 272 ชุด บริเวณ 54 ทางแยก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-29)

60.00

29/09/2563 : ลงนามในสัญญาฯงานจ้างก่อสร้างติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม สำหรับผู้พิการ 272 ชุด เลขที่สัญญา 22-47-63 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน ครบกำหนด 13 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-23)

50.00

23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

2020-7-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้ที่มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3403

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3403

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0857

ตัวชี้วัด : 24. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยลั : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยลั : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยลั)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
60.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **