ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 10 จำนวน 6 เส้นทาง (ม.2.1.1.2.2) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563) : 17000000-3407

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

64.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 64.00

นายพนายุทธิ์ เสือเนียม เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านภูมิทัศน์ ความสวยงาม ของเมือง เนื่องจากมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ แขวนอยู่บนอากาศ ทำให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม และกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันในโครงการนำสายลงดินในกรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการนำเสาไฟฟ้าออกจากถนนต่าง ๆ เพื่อมิให้มีสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ รกรุงรัง ซึ่งสายสื่อสารดังกล่าวประกอบด้วยของหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงสายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จ้างเหมาโครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 10 จำนวน 6 เส้นทาง เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานของการไฟฟ้านครหลวง และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่าง มีศักยภาพสูงสุด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย และด้านความสะอาดน่ามองของเมือง บริเวณถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท-ถนนราชปรารภ),ถนนราชปรารภ (ถนนศรีอยุธยา-สามเหลี่ยมดินแดง), ถนนวิภาวดี-รังสิต (สามเหลี่ยมดินแดง-สถานีต้นทางวิภาวดี),ถนนดินแดง (สามเหลี่ยมดินแดง-แยกดินแดง), ถนนรามคำแหง (ถนนเพชรบุรี-ถนนศรีนครินทร์) และถนนเพชรบุรี (ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) – ถนนรามคำแหง

เป้าหมายของโครงการ

นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ แขวนอยู่บนอากาศ ทำให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม และกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันในโครงการนำสายลงดินในกรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการนำเสาไฟฟ้าออกจากถนนต่าง ๆ เพื่อมิให้มีสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ รกรุงรัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-21)

64.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-04-21)

63.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-27)

62.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-02-21)

61.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :รอลงสัญญา

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพรร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0832

ตัวชี้วัด : 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 350.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **