ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 เส้นทาง (ม.2.1.1.2.2) : 17000000-3410

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณัฐนันท์ ทุมลงคราม เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

เป้าหมายของโครงการ

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงกลุ่ม 2 จำนวน 3 เส้นทาง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 540 วัน แผน 15.61% ผลการดำเนินงาน 11.87% เร็วกว่าแผน -% ช้ากว่าแผน 3.74 % ผลงานที่ทำได้ 1. ถนนประชาราษฏร์สาย 1 ขุดวางท่อและบ่อพักตั้งแต่ แยกบางโพ ถึง แยกเกียกาย ระยะทาง 853 เมตร 2. ถนนประชาราษฏร์สาย 1ช่วงบริเวณประชาราษฏร์ซอย 13 ถึง ประชาราษฏร์ซอย 29 ระยะทาง 491 เมตร ปัญหา/อุปสรรค สืบเนื่องจากสำนักการโยธา จะมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทับซ้อนกับโครงการนำสายลงดิน - ถนนสามเสน ตั้งแต่บุญรอดบริวเวอรี่ถึงแยกเกียกกาย - ถนนประชาราษฏร์สาย 1 ตั้งแต่แยกเกียกกาย ถึงประชาราษฏร์ 1 ซอย 3 - ถนนทหารตั้งแต้แยกเกียกกายถึงแยกประดิพัทธ์ สจส ได้มีหนังสือระงับจึงทำให้หยุดการดำเนินการชั่วคราว จนกว่าสำนักการโยธาแจ้งให้เข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.84 (2020-08-17)

10.84

17/8/2563 : โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงกลุ่ม 2 จำนวน 3 เส้นทาง แผน 10.84% ผลการดำเนินงาน 7.94% เร็วกว่าแผน -% ช้ากว่าแผน 2.93 % ผลงานที่ทำได้ 1. ถนนประชาราษฏร์สาย 1 ขุดวางท่อและบ่อพักตั้งแต่ แยกบางโพ ถึง ประชาราษซอย 11 ระยะทาง 445 เมตร ปัญหา/อุปสรรค สืบเนื่องจากสำนักการโยธา จะมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทับซ้อนกับโครงการนำสายลงดิน - ถนนสามเสน ตั้งแต่บุญรอดบริวเวอรี่ถึงแยกเกียกกาย - ถนนประชาราษฏร์สาย 1 ตั้งแต่แยกเกียกกาย ถึงประชาราษฏร์ 1 ซอย 3 - ถนนทหารตั้งแต้แยกเกียกกายถึงแยกประดิพัทธ์ สจส ได้มีหนังสือระงับจึงทำให้หยุดการดำเนินการชั่วคราว จนกว่าสำนักการโยธาแจ้งให้เข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-07-22)

1.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.21 (2020-06-15)

0.21

15/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-21)

54.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-27)

53.00

27/3/2563 :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-21)

52.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-27)

51.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :รอลงสัญญา

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0832

ตัวชี้วัด : 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 350.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 13.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.50

90 / 100
4
13.70

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **