ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร : 17000000-3411

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายสุนัน จรจันทร์ โทร.3157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการหาทางแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอันตรายที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (Black Sport) ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง จุดกลับรถ บริเวณหัวเกาะทางแยก และบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก จากปัญหาข้างต้นและด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำนักการจาจรและขนส่งจึงได้สำรวจจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยถังกันชน (CUSHION TANK) จะทำหน้าที่รับแรงกระแทกจากรถยนต์ที่เสียหลัก ซึ่งเมื่อรับแรง อุปกรณ์จะเกิดการยุบตัวและไม่ดีดตัวคืนตัว เพื่อลดอุบัติเหตุต่อเนื่องที่อาจเกิดจากแรงย้อนกลับที่กระทำต่อรถยนต์ ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก หรือบริเวณหัวเกาะจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอุบัติเหตุความรุนแรงและความสูญเสียอันอาจเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก 2. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชo 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน 4. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน และลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน 5. เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซาก

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยถังกันชน (CUSHION TANK) บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก หรือบริเวณหัวเกาะ 40 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-21)

85.00

21/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำความสะอาดและซ่อมแซมเป้าสะท้อนแสงในกรุงเทพมหานคร ตามจุดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-19)

65.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำควมสะอาดตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บำรุงรักษา ทำความสะอาด ตามพื้นที่ที่กำนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-25)

68.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเป้าจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0849

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
86.15

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **