ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ในพื้นที่พระนครเหนือ : 17000000-3412

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณัฐพงษ์ ไชยลาภ โทร 3150

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรซึ่งสำนักงานวิศวกรรมจราจรได้ดำเนินการติดตั้งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2529 จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการชี้แนะนำเส้นทาง ช่องทางเดินรถ ช่องทางเดินรถประจำทาง เส้นทางลัด จุดกลับรถและป้ายชนิดแขวนอื่นๆ ที่ได้ติดตั้ง ขึ้นใหม่ ทำให้การเดินรถในแต่ละพื้นที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และป้องกันปัญหาการสับสนในการใช้เส้นทาง ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันป้ายเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงทำความสะอาดเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงามและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงกรณีการซ่อมเร่งด่วนในการเกิดอุบัติเหตุแก่ป้ายหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรประเภทต่างๆ ในพื้นที่พระนครใต้

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรทุกประเภทมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2. เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและป้าย 3. เพื่อให้แผ่นป้ายซึ่งเป็นวัสดุสะท้อนแสงมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มประสิทธิภาพ 4. เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหาย จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 5. เพื่อความฉับไวในการซ่อมแซม แก้ไขป้ายในกรณีอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ตามถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่พระนครเหนือ จำนวนรวมประมาณ 1,000 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ผู้รับจ้างส่งงาน 9 กันยายน 63 กรรมการตรวจรับงาน 16 กันยายน 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-18)

85.00

18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา เลขที่สัญญา สวจ.22-6-63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอดำเนินการตามสัญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-26)

65.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ลงนาม 12 กพ.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 : ลงนามในสํญญา 12 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่สัญญา สวจ.22-6-63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาและลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธันวา 62 เผยแพร่ร่าง TOR 16-19 ธันวาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-26)

8.00

26/11/2562 : อนุมัติราคากลาง 18 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0849

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
86.15

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **