ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ในพื้นที่ธนบุรี : 17000000-3415

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอโนทัย พรเจริญ โทร.3157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ป้ายจราจร ป้ายแนะนำเส้นทาง และป้ายชนิดอื่นๆ ซึ่งสำนักงานวิศวกรรมจราจรได้ดำเนินการติดตั้ง ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการชี้แนะนำเส้นทางและป้ายจราจร เพื่อให้ผู้ใข้รถใช้ถนนปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และป้ายชนิดอื่นๆ ที่ได้ติดตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การเดินรถในแต่ละพื้นที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และป้องกันปัญหาการสับสนในการใช้เส้นทาง ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันป้ายเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงทำความสะอาดเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงามและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงกรณีการซ่อมเร่งด่วนในการเกิดอุบัติเหตุแก่ป้ายหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและทำความสะอาดป้ายประเภทต่างๆ ในพื้นที่ธนบุรี

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ป้ายจราจรทุกประเภทมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2 เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและป้าย 3 เพื่อให้แผ่นป้ายซึ่งเป็นวัสดุสะท้อนแสงมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มประสิทธิภาพ 4 เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหาย จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 5 เพื่อความฉับไวในการซ่อมแซม แก้ไขป้ายในกรณีอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ตามถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่ธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมแซม ทำความสะอาดป้าย ตามพื้นที่ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-25)

68.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการทำความสะอาดป้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด และ แก้ไขป้ายที่ชำรุดหรือมีเสียงดังเวลาลมพัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0849

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
86.15

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **