ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานบำรุงรักษาอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร และสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive : 17000000-3420

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นายพรพระวาสน์ แย้มประเสริฐ โทร. 3161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก สัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองยื่นเหนือผิวจราจรพร้อมกล่องไฟรูปคนข้ามถนนและ ไฟฉายส่องสว่างทางข้าม สัญญาณไฟกะพริบเตือนจุดอันตราย (ทางโค้ง ทางแยก จุดกลับรถ) ไฟส่องหัวเกาะ สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถประจำทาง อุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร และสัญญาณไฟจราจร แบบ Adaptive จึงมีความจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างตีตลอดเวลา ซึ่งการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปัญหาในการดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรที่ขัดข้อง - เพื่อให้สัญญาณไฟจราจรสอดคล้องกับกายภาพทางแยก และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เขตต่างๆ ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร และสัญญาณไฟจราจร แบบ Adaptive จึงมีความจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างตีตลอดเวลา ซึ่งการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-26)

70.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-25)

70.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-28)

60.00

2019-11-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้ที่มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0849

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.3600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **