ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร (ม.2.3.2.2.4) : 17000000-3422

สํานักการจราจรและขนส่ง

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

ศจ กทจ.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

111111111111111

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

111111111111111111

เป้าหมายของโครงการ

111111111111111

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-12-02)

63.00

2/12/2562 : - ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามสัญญา และคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 วันที่

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-31)

60.00

31/10/2562 : - ยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา ได้ตัวผู้รับจ้างคือ บ.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด - อนุมัติจ้าง บ.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-10-63 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาการบำรุงรักษา 12 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **