ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง ดำเนินการ 2 ปี (งบ 2563 - 2564) : 17000000-3434

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกฤษฎิ์ ณ ลำพูน เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีการสำรวจและมีการเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูลสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) อย่างเป็นระบบและจุดเดียว ทำให้สามารถทราบข้อมูลของเครือข่ายสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) อย่างละเอียด เช่น แนวการเดินสายเคเบิลเส้นใยนำแสง, จำนวนสาย และจำนวน Core ของสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แต่ละเส้นทาง, ระยะทางสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic), จุดเชื่อมต่อ, จำนวน cores ที่ใช้งาน จำนวน cores ที่ว่างของสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) จากข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าว ทำให้ ระบบสามารถประเมินค่า Loss ของสายสัญญาณได้, ช่วยหาเส้นทางการติดตั้งสายสัญญาณที่สั้นที่สุด, สามารถช่วยในการวิเคราะห์ และแสดงผลกระทบโดยตรงกับผู้ใช้รายใดบ้าง เป็นต้น แต่การเก็บข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลจะเป็นปัจจุบัน ถ้าไม่ได้นำซอฟต์แวร์บริหารจัดการสายเคเบิลเส้นใยนำแสง มาอยู่ในกระบวนการการติดตั้ง กระบวนการซ่อมบำรุง สายเคเบิลเส้นใยนำแสง ดังนั้นกรุงเทพมหานคร โดยกองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบสายเคเบิลเส้นใยนำแสง มากที่สุด เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลสายเคเบิลเส้นใยนำแสงเป็นปัจจุบันตลอดเวลา รวมทั้งผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะของสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) ทันทีเมื่อมีปัญหา จึงจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการติดตั้งใหม่, การติดตั้งเพิ่มเติม, การบำรุงรักษา และจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะของสายเคเบิลเส้นใยนำแสง

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อให้ข้อมูลสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร เป็นปัจจุบันตลอดเวลา - เพี่อสามารถทราบสถานะของสายเคเบิลเส้นใยนำแสง และทำให้ลดเวลาในการซ่อมสายเคเบิลเส้นใยนำแสง - เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ของกรุงเทพมหานครให้สามารถใข้ประโยชน์ในการส่งข้อมูล ของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และเพี่อการรักษา ความปลอดภ้ยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการแกํไขปัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - เพี่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบในอนาคตได้

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อจ้ดทำระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิล เส้นใยนำแสง และระบบสน้บสนุนการซ่อมการบำรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-07-22)

56.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-06-15)

56.00

15/6/2563 : บ มัลติอินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 73500000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

2020-5-21 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-21)

54.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่าง คกก พิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-27)

53.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่าง คกก พิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-21)

52.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่าง คกก พิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-27)

41.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-08)

40.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบ ราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-20)

60.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0860

ตัวชี้วัด : 27. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **