ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการ 2 ปี (งบ 2563 - 2564) : 17000000-3435

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกฤษฎิ์ ณ ลำพูน เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบยังคงปรากฏในหลายพื้นที่และกระจายเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญอีกแห่ง เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศและมีผู้คนอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ก่อความไม่สงบบางส่วนได้เกิดขึ้นแล้วในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้คน รวมทั้งส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวแล้ว การที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เพิ่มขีดความสามารถในด้านการดูแลรักษาสวัสดิภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เฝ้าระวัง ตรวจจับ ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งใช้ในการป้องปราม การก่อความไม่สงบโดยวิธีการก่อวินาศกรรมหรือภัยคุกคามต่อสวัสดิภาพของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมทั้งปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาน้ำท่วม อุบัติเหตุบนท้องถนน การจัดระเบียบทางเท้า อาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งและใช้งานด้านสังเกตการณ์สภาพจราจร และปัญหาน้ำท่วมกระจายอยู่ตามทางแยกต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้แก่ เครื่องเรียกดูภาพจากกล้องฯ, เครื่องแม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบ, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก และเน็ตเวิร์คสวิตซ์ ติดตั้งกระจายอยู่ตามศูนย์ควบคุมฯ, ศูนย์บริหารจัดการ และห้องควบคุมกล้องฯ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบางส่วน ที่ติดตั้งในตู้ใส่อุปกรณ์ Network กระจายตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ทางแยก สะพานลอย ซอยอันตราย ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยต่างๆ ประตูระบายน้ำ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุดประชาชน สถานีตำรวจ กองรักษาการณ์ประจำพระราชฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการยากที่จะมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และในปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั้งจากภายในและจากภายนอกสำนักการจราจรและขนส่ง ตลอดจนภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอกมีเพิ่มมากขึ้น การแทรกแซงเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถทำได้ง่าย ทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน อีกทั้ง จากการทำงานปัจจุบันพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้บริหารจัดการในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) มีฐานเวลาไม่ตรงกัน ทำให้การ Synchronized เรื่องเวลาและเหตุการณ์คลาดเคลื่อน มีการเข้าถึงได้จากหลากหลายช่องทาง โดยไม่มีการควบคุม ที่ดี การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายหลักทางกายภาพเป็นไปโดยง่ายและไม่มีการตรวจสอบ และการติดตามหาผู้กระทำมารับผิดชอบได้ยาก แก้ไขเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ผิดพลาดทำให้ระบบมีปัญหาได้ อีกทั้ง ปัจจุบันระบบของกรุงเทพมหานครขยายใหญ่ขึ้น โดยไม่มีการจัดระเบียบหรือปรับปรุงการใช้งาน IP Address ให้มีประสิทธิภาพตาม เนื่องจากยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Security Network)

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพิ่นฐานด้านระบบ เครือข่ายของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา ออกแบบ และแกํไข ระบบเครือข่ายภายในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ถูกต้อง ตามหล้กมาตรฐาน - เพี่อฟ้องทันและรักษาความปลอดทัยของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีและข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - เพี่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบในการเฝัาระวังรักษาความปลอดทัย ของเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สามารถปฏิบตการความมั่นคง ปลอดทัย และเฝัาระวังความปลอดทัยด้านระบบเครือข่ายพร้อมเครี่องมีอ ในการบริหารวัดการ Hardware และ Software ที่เป็นมาตรฐาน สากล สามารถรองรับการเฝัาระวังและตอบสนองฟ้ญหาด้าน ความปลอดทัยของระบบเครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-07-22)

56.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-06-15)

56.00

15/6/2563 : บ. มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ จำกัด วงเงินจ้าง 96000000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/5/2563 : สำนักงบประมาณ ชะลอโครงการ กท 1604/294

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-21)

54.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-27)

53.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-21)

52.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-27)

51.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-08)

50.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 :อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0860

ตัวชี้วัด : 27. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **