ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) : 17000000-3436

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กทจ.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ เกี่ยวกับระบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบจราจร ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มความสะดวกสบายด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยติดตั้งระบบบริการจุดรับส่งปลอดภัย บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 จุด ที่สำคัญ และมีประชาชนใช้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทาง โดยสามารถตอบสนองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้านมหานครปลอดภัย คือผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่มีการรับ-ส่งผู้โดยสาร บริเวณจุดรับส่งปลอดภัย สามารถมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ และสามารถตอบสนองตามแผนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสะดวก โดยเดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 48 จุด รวม 144 กล้อง พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ควบคุมกลาง) เพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีการใช้จุดเปลี่ยนถ่ายนี้ในการเดินทาง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น พร้อมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัยและรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของวัตถุได้ และสามารถตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ กรณีที่มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารหรือประชาชน - ติดตั้งระบบเรียกรถบริการสาธารณะอัจฉริยะ โดยระบบสามารถบันทึกภาพของผู้ใช้บริการและทะเบียนรถบริการสาธารณะที่ให้บริการ ซึ่งหากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ของผู้โดยสารหรือผู้ให้บริการ ระบบสามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ หรือกรณีลืมสัมภาระ สิ่งของบนรถบริการสาธารณะ ก็สามารถติดตามคืนได้

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดระเบียบรถบริการสาธารณะที่จอดกีดขวางช่องทางจราจรและให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถเรียกใช้และให้บริการรถสาธารณะได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย 2. เพื่อใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าตำรวจในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย ในการตรวจสอบผู้กระทำผิด

เป้าหมายของโครงการ

1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) จำนวน 48 จุด 2. เชื่อมโยงข้อมูลของระบบฯ เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ควบคุมกลาง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

9/11/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-08-17)

58.00

17/8/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-16)

55.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-06-15)

53.00

15/6/2563 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ 22-40-63 ลว.20 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-18)

48.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-20)

48.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-16)

47.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-20)

45.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างประกวดราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-20)

44.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อลงประกาศทางเว๊บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2019-12-16)

43.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2019-11-29)

42.00

29/11/2562 : สืบราคาเพื่อจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **