ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ : 17000000-3450

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายประชารักษ์ ทิมา 3119

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อพัฒนาการเดินเรือและจุดเชื่อมต่อการเดินทางในคลองสายหลัก พัฒนาท่าเรือให้มีความทันสมัย สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โครงการดังกล่าวมีขอบเขตงาน ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ก่อสร้างท่าเรือตามมาตรฐานสากล พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณชั้น ๒ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ ๑. บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์สายเคเบิ้ลใยแก้วของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้ดีตลอดเวลา ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและดำเนินการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

เป้าหมายของโครงการ

๑. เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและของพื้นที่ใกล้เคียง ๒. บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-13)

45.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 2 เมื่อ 31 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-04)

35.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (สัญญา 12 งวด วงเงินตามสัญญา 10,980,000.- บาท) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-13)

30.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บ.มัลติ อินโนเวชั่น เอนจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-2-63 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 10,980,000.- บาท เร่ิมสัญญา 16 ธันวาคม 2562 ส้ินสุดสัญญา 15 ธันวาคม 2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-11)

8.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียด เพื่อกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงานฯ (Tor)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-29)

6.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงานฯ พร้อมอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจรับงานตามแผนงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายเงินให้กับผุ้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0850

ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **