ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร : 17000000-3461

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

2.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 2.00

นายโอฬาร ยอดสูงเนิน ต่อ 3195

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดแนวทางของการใช้จักรยานเป็น 3 ประเภท ดังนี้ เพื่อการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งจากแนวโน้มการใช้จักรยานพบว่าประชาชนนิยมการใช้จักรยานเพื่อการสันทนาการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต มีเส้นทางที่ผู้ใช้จักรยานสามารถใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ของแต่ละเขต บางครั้งการนำจักรยานไปตามสถานที่ต่างๆ อาจไม่ได้รับความสะดวกในด้านพื้นที่สำหรับจอดจักรยาน ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้จักรยานลดลง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นำรถจักรยานมาจอด เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือการท่องเที่ยว จึงได้มีโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยาน และสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการติดตั้งที่จอดรถจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

17120400/17120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการท่องเที่ยว 3. เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล 4. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการหรือท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จำนวน ๑๐๐ จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-05-18)

2.00

18/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจัดทำที่จอดจักรยานสำเร็จรูปพร้อมป้ายสัญลักษณ์ในปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณ ไม่สามารถติดตั้งที่จอดจักรยานได้ตามที่สำนักงานเขตร้องขอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-04-28)

2.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือประสานสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-03-27)

1.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือประสานสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนเตรียมการ จัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขต
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดโครงการ แบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานติดตามและรวบรวมข้อมูลจาก 50 สำนักงานเขต
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0871

ตัวชี้วัด : 16. ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **