ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธและเส้นทางต่อเนื่อง : 17000000-3464

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฉัตรฐชาญ พุ่มงาม เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ และยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย 2 พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงคลองวัด ในระหว่างปีพุทธศักราช 2464 – 2480 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงคลองวัด ในระหว่างปีพุทธศักราช 2517 – 2531 และเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะหลายรูป ซึ่งในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาส วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 โดยจัดให้มีพิธีสถาปนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และใช้พระนามว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานคร โดยกองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน ป้องปราม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชุมชน รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ จึงจะดำเนินจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธ และเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 284 กล้อง โดยจะมีการบันทึกภาพและข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ความละเอียด 1080P ณ จุดติดตั้งไว้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพทั้งหมดเข้าสู่ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฏร์ เพื่อบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อความปลอดภัยโดยรอบวัดราชบพิธและเส้นทางต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เริ่มสัญญา 23 พค 63 สิ้นสุด 19 กย 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-08-17)

63.00

17/8/2563 : 10 ส.ค. 63 แผน 63% ผลการดำเนินงาน 60% ช้ากว่าแผน 3% รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ: 1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน 2.ยื่นขออนุมัติแบบ shop drawing แล้ว 3.ยื่นแนวคิดสถาปัตยกรรมแล้ว 4.กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุม สน. สำราญษฏร์ 5.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนศิริพงษ์เสร็จแล้ว 6.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนอุณากรรณเสร็จแล้ว 7.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกพระพิทักษ์เสร็จแล้ว 8.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกบ้านหม้อเสร็จแล้ว 9.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย แยกบ้านหมัอแยก-สี่กั๊กพระยาศรีเสร็จแล้ว 10.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณถนนตีทอง 11.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสี่กั๊กพระยาศรี-แยกสะพานมอญ 12.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสะพานช้างโรงสี-ถนนบำรุงเมือง มท. 13.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณวัดราชบพิธฝั่งถนน อัษฎางค์ 14.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณ สน. สำราญราษฏร์เสร็จแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-22)

66.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-06-15)

51.00

15/6/2563 : อนุมัติจ้างจำนวน 94500000 บาท สัญญาเลขที่ 22-42-63 ลว. 22 พค. 63 ระยะเวลา 120 วัน เริ่มสัญญา 23 กย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-01)

50.00

1/6/2563 : เผยแพร่ TOR 7-13 กพ 63 ประกาศเชิญชวน 17 กพ - 16 มีค 63 เสนอราคา 17 มีค 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-05-26)

2.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำ รายการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับเหมาก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการก่อสร้าง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้าง
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3464

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3464

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **