ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง : 17000000-3488

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปนัดดา เกษศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร.3108

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่งสินค้าและมวลชน พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจสำคัญของสำนักการจราจรและขนส่ง ให้ประชาชนได้รับทราบ จึงได้จัดทำวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งของ กรุงเทพมหานคร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

17010700/17010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 1.คณะผู้บริหารและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

สามารถผลิตและจัดส่งวารสารไปยังที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 2 แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 และผลิตสารวารสจส.ทางสะดวกในรูปแบบดิจิทัล หรือ E-Magazine เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและหลากหลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

ดำเนินการจัดทำวารสารในรูปแบบ E- magazine รวมทั้งจัดพิมพ์และจัดส่งวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง สจส. ทางสะดวก ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-02)

65.00

02/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอน การค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างวารสารฉบับที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-02)

55.00

02/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างวารสารฉบับที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-02)

50.00

02/06/2564 : ดำเนินการตรวจรับงานและจัดส่งวารสารไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดงานที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-05)

40.00

05/05/2564 : สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบและเนื้อหาวารสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-26)

30.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งตัวอย่างวารสารให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบวารสารเพื่อจัดพิมพ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-01)

23.00

3/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้ไขการออกแบบครั้งที่ 1 (Draf 1) กับบริษัทฯ เพื่อให้วารสารมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-03)

20.00

2/3/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ทำการค้นคว้าข้อมูลและภาพถ่ายประกอบการจัดทำวารสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-04)

15.00

1/4/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างวารสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-01)

10.00

1/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการายงานขอจ้าง และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-11-18)

0.00

2020-11-18 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-16)

5.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและประมาณราคาแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0902

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

95 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **