ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า : 18000000-2492

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

38.82

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 38.82

นางสาวอนุตรา ไชยนันทน์ (3036)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยย่านที่หลากหลาย อาทิ ย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ย่านสถาบันราชการ ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ทำให้ย่านเมืองเก่าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม มีความจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถการรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ “กรุงเทพฯ 250” ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางของ การพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง โดยคัดเลือกย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ได้บูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูในมิติสำคัญได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม เพื่อให้ย่านกะดีจีน – คลองสาน สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรสูง ในขณะที่ยังคงความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ดังนั้น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นโครงการปรับปรุงสานรถไฟฟ้าลาวาลินเดิม หรือที่เรียกว่า “สะพานด้วน” ให้เป็นหมุดหมายที่ใหม่ของย่านกะดีจีน – คลองสาน ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอบเขตของโครงการเริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิม พระเกียรติถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ 230 เมตร แนวทางการปรับปรุงสวนลอยฟ้านี้จึงมีการปรับระดับทางเดินทางจักรยานบางช่วงให้สูงขึ้นเพื่อเปิดมุมมองสู่แม่น้ำ และออกแบบแผงด้านข้างสะพานนำสายตาเป็นระรอกคลื่นสลับกับแนวต้นไม้สร้างความร่มรื่นตลอดทาง

18060200/18060200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลอยฟ้าพระปกเกล้าฯ ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2.2 เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์บริเวณย่านกะดีจีน – คลองสาน 2.3 เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นจุดหมายตา (landmark) ใหม่ของย่านกะดีจีน - คลองสาน ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.82 (2020-09-25)

38.82

25/9/2563 : 1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาโดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 (งบกลาง) เป็นเงิน 23,240,334.31.- 4.อยู่ระหว่างปรับเพิ่มลดเนื้องานเพื่อแก้ไขสัญญา และขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ เบิกจ่ายงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.02 (2020-08-27)

38.02

27/8/2563 1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 และ 11

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 และ 11

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.02 (2020-07-29)

38.02

29/7/2563 : 1.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.จัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมี ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 3.อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 และ 11

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 9 10 และ 11

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.02 (2020-06-29)

38.02

2020-6-29 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด เพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.02 (2020-05-26)

38.02

26/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1.ทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาล 2.เก็บรายละเอียดงานทรายล้างทางเดิน 3.เก็บรายละเอียดงานตาข่ายลวดสลิงกันตก 4.ทดสอบระบบงานไฟฟ้า แสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 5.เก็บรายละเอียดงานกระถางต้นไม้ ที่นั่ง คสล. 6.งานกระจกลามิเนตกล่องลิฟต์โดยสาร 7. ดำเนินการงานต้นไม้งานภูมิสถาปนิก (ปลูกต้นไม้) 8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับจ้างว่าเกิดความล่าช้าเนื่องจากบริษัท KONE ผู้ดำเนินการผลิตและติดตั้งระบบลิฟท์ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา - การสั่งซื้อวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.52 (2020-04-27)

32.52

27/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่กรวดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 7.ติดตั้งผนังกระจกนิรภัยลิฟต์ 8.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 9 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุล่าช้า -ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับจ้างว่าเกิดความล่าช้าเนื่องจากบริษัท KONE ผู้ดำเนินการผลิตและติดตั้งระบบลิฟท์ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา -การสั่งซื้อวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.92 (2020-03-27)

29.92

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่กรวดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน 7. ติดตั้งผนังกระจกนิรภัยลิฟต์ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.71 (2020-02-25)

26.71

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC 3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล 4.ดำเนินการพื้นที่กรวดล้าง 5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิง 6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.72 (2020-01-28)

23.72

28/1/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1. ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง 2.ดำเนินการงานพื้นทางเดินบนโครงสร้างสะพาน 3.ดำเนินการงานทางบันไดทางขึ้นฝั่งพระนคร 4.ดำเนินงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่ง 5.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC -ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.64 (2019-12-25)

21.64

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.55 (2019-11-27)

14.55

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี้ 1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง 2.ดำเนินการงานพื้นทางเดินบนโครงสร้างสะพาน 3.ดำเนินการงานบันไดทางขึ้นสะพานฝั่งพระนคร 4.ดำเนินการงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่ง 5.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.55 (2019-10-28)

8.55

28/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง 2.ติดตั้งโครงสร้างเหล็กบนโครงสร้างสะพานบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า 3.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา ตรวจรับงาน
:39%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2492

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2492

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0804

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 38.9200

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 38.8200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.64

100 / 100
2
29.92

100 / 100
3
38.02

100 / 100
4
38.82

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **