ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 18000000-2498

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

33.32

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33.32

นางสาวภัทราวดี โรจนสัมพันธ์ (3018)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ ประเด็นคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

18080000/18080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

ให้สำนักผังเมืองให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วๆไปกับประชาชนหรือบุคคลของหน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2020-01-27)

33.32

27/1/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2019-12-25)

24.99

25/12/2562 : สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2019-11-27)

16.66

27/11/2562 : ศึกษากรอบการประเมินผลการปปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 3.3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-29)

8.33

29/10/2562 : ศึกษากรอบการประเมินผลการปปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 3.3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:กองงานผู้ตรวจฯประสาน สวพ.ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:เวียนแจ้งให้ส่วนราชการท สวพ. ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจฯครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมแบบสำรวจฯครั้งที่ 1 นำส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:กองงานผู้ตรวจฯส่งผลการสำรวจฯครั้งที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 7
:เวียนแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 ให้ผู้บริหารและส่วนราชการ สวพ.ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:กองงานผู้ตรวจฯประสาน สวพ.ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:เวียนแจ้งให้ส่วนราชการ สวพ.ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจฯครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:รวบรวมแบบสำรวจ ครั้งที่ 2 นำส่งให้กองงานผู้ตรวจฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 11
:ผู้แทน สวพ.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจฯและผลการสำรวจฯครั้งที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:กองงานผู้ตรวจฯส่งผลการสำรวจฯครั้งที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 13
:เวียนแจ้งผลการสำรวจฯครั้งที่ 2 ให้ผู้บริหารและส่วนราชการ สวพ.รับทราบ
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2498

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2498

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0810

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **