ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินประจำปี : 18000000-2509

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปวีณา กิจเต่ง โทร.3011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินประจำปี ถือปฎิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 ข้อ 88และ 89 เพื่อรายงานทางการเงิน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

18010300/18010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดทำ-ส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-28)

100.00

28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-31)

70.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-บันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน โดยมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบการเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-รอเอกสารยืนยันยอดการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานของหน่วยงานจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -รอเอกสารในการดำเนินการจัดทำค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ค่าสาธารณูปโภค)จากหัวหน้าส่วนราชการ และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)

** อุปสรรคของโครงการ :-รอเอกสารยืนยันยอดการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานของหน่วยงานจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -รอเอกสารในการดำเนินการจัดทำค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ค่าสาธารณูปโภค)จากหัวหน้าส่วนราชการ และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2509

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2509

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0821

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **