ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 : 18000000-2510

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวลัทธวรรณ นันทกิจวัฒนโชติ โทร.3011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

18010000/18010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาและถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ถูกต้อง และสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลังได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-28)

100.00

28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ข้อมูลมีความถูกต้อง และไม่มีการแก้ไข)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-10-31)

90.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) ครบถ้วนทุกแบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/2460 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2510

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2510

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0822

ตัวชี้วัด : คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **