ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย : 19000000-2762

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางจิณณพัต แสนเกษม 02-354 6875

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ข้าราชการและลูกจ้างของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งทีมเข้าแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดทักษะ ความชำนาญ ความคล่องตัว ว่องไว มีความพร้อมตลอดเวลา และเกิดความรัก ความสามัคคี

19090000/19090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ ความคล่องตัว ว่องไว มีความพร้อมตลอดเวลา เกิดความรัก ความสามัคคี - ซึ่งกำหนดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยไว้เป็น 8 ประเภทกีฬา โดยจะต้องปฏิบัติ ตามกฎ กติกาในเชิงกีฬา ให้ถูกต้องทั้ง 8 ประเภทกีฬาที่กำหนด - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฯ ได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเกิดผลดีต่อองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกืดขึ้นในองค์กร ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาดับเพลิงและกู้ภัย - ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-20)

10.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-21)

32.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-03-20)

31.00

20/3/2563 : ได้รับการเห็นชอบให้เลื่อนการจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และรัฐบาลขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลกงาน กำลังดำเนินการติดต่อประสานสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล จัดทำเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานและคณะกรรมการกำหนดประเภทกีฬา กฎ กติกาการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2762

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2762

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0753

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **